Täysistunnon pöytäkirja 95/2001 vp

PTK 95/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 18. SYYSKUUTA 2001

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Tarja Filatov /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Raimo Mähönen /sd
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Ola Rosendahl /r
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Hannu Takkula /kesk
 • Kari Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Reijo Laitinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.9. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok

18. ja 19.9. edustaja

 • Suvi Lindén /kok

18.—24.9. edustaja

 • Kari Myllyniemi /kesk

18.—25.9. edustajat

 • Kari Kantalainen /kok
 • Raimo Mähönen /sd
 • Ola Rosendahl /r
 • Kari Urpilainen /sd

18.9.—10.10. edustajat

 • Antti Rantakangas /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Raija Vahasalo /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.9. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

18.—28.9. edustaja

 • Seppo Kanerva /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.9. edustajat

 • Reijo Laitinen /sd
 • Hannu Takkula /kesk

18.—21.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 13. päivänä syyskuuta 2001 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 55—60/2001 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioiden U 55—58 osalta lakivaliokunnan,

asian U 59 osalta hallintovaliokunnan ja lakivaliokunnan sekä

asian U 60 osalta liikennevaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Unkarin parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Unkarin parlamentin puhemies, tohtori János Áder, rouva Anita Herczegh ja heidän seurueensa ovat saapuneet seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1)  Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali. Apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1. lokakuuta 2001 ja päättyy 30. syyskuuta 2005.

Edustajille on jaettu yhteenveto tehtävään ilmoittautuneista sekä ote perustuslakivaliokunnan pöytäkirjasta, joka sisältää valiokunnan arvioinnin ilmoittautuneista.

Vaali toimitetaan eduskunnan työjärjestyksen 16 §:n 1 momentin mukaan kuten puhemiehen vaali. Vaali toimitetaan näin ollen umpilipuin ja noudattamalla eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Huomautan, että äänestyslipussa saa olla vain valittavan nimi niin selvästi ilmaistuna, ettei epäselvyyttä tarkoitetusta henkilöstä synny. Muunlainen äänestyslippu hylätään. Vaali toimitetaan yhtä uurnaa käyttäen. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaisessa järjestyksessä ja niin taitettuna, ettei lipun sisältö ole näkyvissä.

Vaalitoimituksessa avustamaan pyydän seuraavat edustajat: Rajamäki, Väistö, Antvuori ja Lapintie.

Vaalitoimitus alkaa.

Puhemies:

Äänestyksen tulos julistetaan.

Sihteeri lukee:

Äänestyksessä ovat ääniä saaneet Rautio 176 ääntä sekä Hirvelä ja Leivonen molemmat 1 äänen.

Puhemies:

Kun eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikkö, varatuomari Ilkka Rautio on saanut enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa 1. lokakuuta 2001 ja päättyy 30. syyskuuta 2005.

Puhemies:

Eduskunta päättänee saattaa nyt toimitetun vaalin tuloksen valtioneuvoston tietoon.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhetta ryhtyy johtamaan ensimmäinen varapuhemies Anttila.

__________

2) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, liikennevaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

hallintovaliokunnan jäseniksi edustajat Nousiainen ja Koski sekä ed. Nousiaiselta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Manninen ja ed. Koskelta vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Urpilainen,

lakivaliokunnan jäseneksi ed. Harkimo,

liikennevaliokunnan varajäseneksi ed. Sarkomaa sekä

tulevaisuusvaliokunnan jäseneksi ed. Harkimo ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. R. Korhonen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2001 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 12/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2001 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä hallintovaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen muutosten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Yleissopimuksen muutokset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston siviilioikeudellisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 17/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä lakivaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee yleissopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Yleissopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi yleisistä syyttäjistä annetun lain ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 90/2001 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 18/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 104/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 23/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8)  Hallituksen esitys menettämisseuraamuksia koskevan lainsäädännön uudistamiseksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 14/2001 vp

Lakialoite  LA 144/2000 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakivaliokunnan mietinnössä hyväksyttäviksi ehdotetut 1.—15. ja 17.—21. lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvien 1.—15. ja 17.—21. lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen sisältyvän 16. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Eduskunta yhtyy lakivaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys euron käyttöönoton edellyttämiksi muutoksiksi ympäristövahinkojen korvaamista koskevaan lainsäädäntöön

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 102/2001 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 7/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö n:o 7. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

10) Hallituksen esitys laiksi tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2001 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 6 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2001 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2001 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 16.08.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jouni Vainio

​​​​