Täysistunnon pöytäkirja 95/2002 vp

PTK 95/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. PERJANTAINA 13. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Hannu Aho /kesk
 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Maria Kaisa Aula /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Esko Helle /vas
 • Leea Hiltunen /kd
 • Anne Huotari /vas
 • Timo Ihamäki /kok
 • Ville Itälä /kok
 • Gunnar Jansson /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Kari Kantalainen /kok
 • Tanja Karpela /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Riitta Korhonen /kok
 • Johannes Koskinen /sd
 • Kalervo Kummola /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Håkan Nordman /r
 • Riitta Prusti /sd
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Pauli Saapunki /kesk
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13.9. edustajat

 • Ville Itälä /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd

16.9. edustaja

 • Riitta Korhonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

13.9. edustajat

 • Hannu Aho /kesk
 • Anne Huotari /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Pertti Turtiainen /vas
 • Kari Urpilainen /sd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 108—118/2002 vp.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 579, 671—677, 679, 682, 685/2002 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi kokoontumislain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 249/2001 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Leppänen ed. Jääskeläisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Puhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 115 jaa- ja 51 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 32.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Perustuslakivaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys laiksi perintökaaren 7 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2000 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 15/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Kankaanniemi ed. Ojansuun kannattamana ehdottanut, että mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen sijasta hyväksytään vastalauseen mukainen lausumaehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Lakivaliokunnan mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus hyväksytään.

Puhemies:

Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvästä 1. lausumaehdotuksesta ja ed. Kankaanniemen lausumaehdotuksesta. Ne ovat vastakkaisia, joten niistä on äänestettävä vastakkain.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kankaanniemen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 83 jaa- ja 67 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 48.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt lakivaliokunnan mietintöön sisältyvän 1. lausumaehdotuksen.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laiksi ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 36 a ja 38 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 85/2002 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 9/2002 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 13.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​