Täysistunnon pöytäkirja 95/2003 vp

PTK 95/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 18. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Ulla Anttila /vihr
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Lasse Hautala /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Roger Jansson /r
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Kalevi Olin /sd
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Maija Perho /kok
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jari Vilén /kok
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.11. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

18. ja 19.11. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Sasi /kok

18.—20.11. edustaja

 • Kaarina Dromberg /kok

18.—21.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.11. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Sari Sarkomaa /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2003 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain 2 a §:n, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen, aikuiskoulutustuesta annetun lain 17 ja 26 §:n, Koulutusrahastosta annetun lain 4 ja 14 §:n ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laeiksi aravarajoituslain 1 §:n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

12) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 3 ja 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 50/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2003 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 2/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Matti Kauppila ed. Matti Kankaan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy lakiehdotuksen, äänestää "jaa"; jos "ei" voittaa, on lakiehdotus hylätty.

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

__________

Edustajat Seppo Kääriäinen ja Lasse Hautala merkitään läsnä oleviksi.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 101 jaa- ja 15 ei-ääntä; poissa 83.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 9 luvun 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

16) Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 24/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

17) Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 48/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2003 vp

Lakialoite  LA 53/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

18) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta; Lakialoite laiksi tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 49/2003 vp

Lakialoite  LA 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2003 vp

Lakialoite  LA 9, 10, 42, 104, 109, 120, 121/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 17, 31, 39, 45, 63/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi torstain täysistuntoon.

19) Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 95/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 60/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 114/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 16.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​