Täysistunnon pöytäkirja 95/2005 vp

PTK 95/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 27. SYYSKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Jouni Backman /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Koski /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Pehr Löv /r
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Markku Rossi /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Timo Soini /ps
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Martin Saarikangas /kok
 • Markku Koski /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

27.9. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk

27.—29.9. edustajat

 • Jouni Backman /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Simo Rundgren /kesk
 • Päivi Räsänen /kd
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jutta Urpilainen /sd

27.—30.9. edustajat

 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Kari Rajamäki /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

27.9. edustaja

 • Tuomo Hänninen /kesk

27.9.—11.10. edustaja

 • Irja Tulonen /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

27.9. edustajat

 • Olavi Ala-Nissilä /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Sinikka Mönkäre /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Oras Tynkkynen /vihr

27. ja 28.9. edustaja

 • Timo Soini /ps

27.—29.9. edustajat

 • Markku Rossi /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

27.—30.9. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

__________

Korean tasavallan parlamentin puhemiehen vierailu

Puhemies:

Arvoisat kansanedustajat! Ilmoitan, että Korean tasavallan parlamentin puhemies Kim Won-ki seurueineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan puolesta lausun arvoisat vieraat tervetulleiksi eduskuntaan. (Suosionosoituksia)

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valiokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on valiokuntien täydennysvaalit.

Kun valiokuntien täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

suuren valiokunnan jäseneksi ed. Johannes Koskinen ja varajäseneksi ed. Marjaana Koskinen,

ulkoasiainvaliokunnan jäseneksi ed. Johannes Koskinen ja varajäseneksi ed. Jouni Backman

valtiovarainvaliokunnan varajäseneksi ed. Sinikka Mönkäre,

puolustusvaliokunnan jäseneksi ed. Sinikka Mönkäre ja

tulevaisuusvaliokunnan varajäseneksi ed. Saara Karhu.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 2) asiana on eduskunnan pankkivaltuutettujen täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on pankkivaltuutettujen jäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että pankkivaltuutettujen jäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Jouni Backman.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 3) asiana on Suomen Pankin tilintarkastajien täydennysvaali.

Kun täydennysvaalia varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyssä ehdokaslistassa on Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi ehdotettu valittavaksi yhtä monta kuin vaalissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaali on yksimielinen ja että Suomen Pankin tilintarkastajien varajäseneksi on tullut valituksi ehdokaslistan mukaisesti ed. Sinikka Mönkäre.

Puhemies:

Eduskunta päättänee ilmoittaa vaalin tuloksesta valtioneuvostolle.

Hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 114/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 115/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

8) Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2005 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2005 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 12) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

13) Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus oikeuskanslerin virkatoimista ja lain noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 2002

Ainoa käsittely

Kertomus  K 12/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 3/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 3. Asian käsittely keskeytettiin viime perjantaina pidetyssä täysistunnossa.

Asian käsittelyssä on läsnä myös valtioneuvoston oikeuskansleri Paavo Nikula.

PTK 94/1/2005

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2005 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 6/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi vastikemaan luovuttamisesta yleistä tietä varten toimitettavan tilusjärjestelyn yhteydessä annetun lain kumoamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2005 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2005 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 12/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 12. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

18) Laki opintotukilain 11 ja 19 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 84/2005 vp (Aila Paloniemi /kesk)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

19) Laki kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä eräiden muiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 91/2005 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

20) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 103/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 105/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 69/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen