Täysistunnon pöytäkirja 95/2006 vp

PTK 95/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. KESKIVIIKKONA 4. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Christina Gestrin /r
 • Tuula Haatainen /sd
 • Tony Halme /ps
 • Anne Huotari /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Esa Lahtela /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kalevi Olin /sd
 • Kari Rajamäki /sd
 • Mauri Salo /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Pentti Tiusanen /vas

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Pentti Tiusanen /vas
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Anne Huotari /vas
 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.10. edustajat

 • Tuula Haatainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas

4. ja 5.10. edustajat

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Eva Biaudet /r
 • Susanna Huovinen /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.10. edustaja

 • Christina Gestrin /r

4.—6.10. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.10. edustajat

 • Anne Huotari /vas
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Matti Kauppila /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Esa Lahtela /sd
 • Jere Lahti /kok
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Tapani Tölli /kesk

__________

Eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyvät huomionosoitukset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että eduskunnan 100-vuotisjuhlallisuuksiin liittyen edustajille on jaettu tänään 4. päivänä lokakuuta 2006 liikkeelle laskettu 2 euron erikoiskolikko.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laeiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain ja takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain, pakkokeinolain 4 luvun, esitutkintalain 27 ja 28 §:n ja kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun lain 15 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

3) Hallituksen esitys ryhmäkannelaiksi ja laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2006 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 20) asiasta.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi pelastustoimen laitteista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 157/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys ulkomailta vuokratun työntekijän sekä rajoitetusti verovelvolliselle maksettavan työkorvauksen verottamiseen liittyviksi säännöksiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 158/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

7) Hallituksen esitys Kanadan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 159/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eläinten kuljetuksesta sekä laeiksi eläinsuojelulain ja rikoslain 17 luvun 14 ja 23 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 160/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 161/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laeiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi ja yritystoiminnan tukemisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys vammaisetuuksien määrän sekä eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismäärien tarkistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 164/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laeiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta sekä toimeentulotuesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 165/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 166/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

15) Hallituksen esitys laiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 167/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

16) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 168/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

17) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 169/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

18) Hallituksen esitys rakennuksen energiatehokkuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 170/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

19) Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen ja eduskunnan virkamiehistä annetun lain muuttamisesta, valtiontilintarkastajien johtosäännön kumoamisesta sekä eduskunnan päätökseksi Eduskunnan kirjaston johtosäännön 5 §:n ja eduskunnan tilisäännön muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Puhemiesneuvoston ehdotus  PNE 2/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti perustuslakivaliokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

20) Ryhmäkannelaki ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 92/2006 vp (Annika  Lapintie /vas ym.)

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti lakivaliokuntaan.

21) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 141/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 229/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 110/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 146/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 64/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2006 vp

Lakialoite  LA 126/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2006 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen