Täysistunnon pöytäkirja 95/2007 vp

PTK 95/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 11. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 18 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Risto Autio /kesk
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Sampsa Kataja /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Johanna Sumuvuori /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Paavo Väyrynen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.—14.12. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

11.12. edustajat

 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Paavo Väyrynen /kesk

11. ja 12.12. edustaja

 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

7.—26.12. edustaja

 • Claes Andersson /vas

11.12. edustajat

 • Risto Autio /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Paula Risikko /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5.12.2007 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 41/2007 vp ja että puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Lindén)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Viestintäministeri Suvi Lindén on ilmoittanut eduskunnalle muutoksista sidonnaisuuksiinsa. Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta.

Keskustelua ei syntynyt.

Asian käsittely päättyi.

2) Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 100/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi yhteismetsälain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 111/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 133/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 97/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsit- tely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2007 vp

Lakialoite  LA 73/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/1/2007

7) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta

Toinen käsittely, ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2007 vp

Lakialoite  LA 89/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 11/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälleen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, joista ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteesta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksyttiin.

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys laiksi kuntalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 129/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys laeiksi kuntien valtionosuuslain 27 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 ja 28 §:n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 83/2007 vp) täydentämisestä

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 83, 155/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 1. lakiehdotus, hallituksen esitykseen 155 sisältyvä 2. lakiehdotus ja hallituksen esitykseen 83 sisältyvä 3. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/2/2007

10) Hallituksen esitys Suomen ja Italian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 154/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi väestötietolain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 15/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen, Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen allekirjoittamaan luovutussopimukseen tehdyn pöytäkirjan, Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä keskinäisestä oikeusavusta tehdyn sopimuksen sekä Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tietyistä keskinäiseen oikeusapuun rikosasioissa liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-sesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2005 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään lakivaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimukset hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset ja mietinnössä ehdotettu uusi lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 2 ja 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laeiksi maatalouden rakennetuista, valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta sekä eräiden maaseudun kehittämiseen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 113/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 6/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys rehulaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 27/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 7/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

__________

Puhetta ryhtyi johtamaan puhemies Sauli Nii-nistö.

__________

16) Hallituksen esitys asevelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 37/2007 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 1/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Mietintöön sisältyvä lausumaehdotus hyväksyttiin.

Asian käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laiksi Helsingin eurooppalaisesta koulusta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys laiksi kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 68/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 11/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 86/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 26/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi työntekijän työeläkevakuutusmaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 87/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 27/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

21) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 28/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

22) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2007 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 29/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

23) Hallituksen esitys siviilipalveluslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2007 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2007 vp

Lakialoite  LA 117/2007 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

24) Hallituksen esitys laiksi alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 162/2007 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Marokon kuningaskunnan välisen Euro-Välimeri-lentoliikennesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 163/2007 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

26) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston val-miusvuoroa 1.1.—30.6.2008

Mietintöjen pöydällepano

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 112/2007 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 16.19.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​