Täysistunnon pöytäkirja 95/2008 vp

PTK 95/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 21. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.01—15.59) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.59—17.37).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 20 edustajaa:

 • Tarja Filatov /sd
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anna-Maja Henriksson /r
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Susanna Huovinen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Stefan Wallin /r
 • Antti Vuolanne /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.10. edustaja

 • Kimmo Tiilikainen /kesk

21. ja 22.10. edustajat

 • Suvi Lindén /kok
 • Heikki A. Ollila /kok
 • Lyly Rajala /kok
 • Tero Rönni /sd
 • Petri Salo /kok
 • Ilkka Viljanen /kok

21.—24.10. edustaja

 • Anne Holmlund /kok

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

20.—26.10. edustaja

 • Pertti Salovaara /kesk

20.10.—2.11. edustaja

 • Päivi Räsänen /kd

21.10. edustajat

 • Tarja Filatov /sd
 • Antti Vuolanne /sd

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.10.2008 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 51/2008 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

U-asian peruuttaminen

Puhemies:

Valtioneuvosto on 16.10.2008 peruuttanut Euroopan unionin asian U 48/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ed. Timo Heinosen ja häneltä vapautuvalle varajäsenen paikalle ed. Lyly Rajalan.

2) Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotusten sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys sikiön, alkion ja perimän suojaa koskevien rangaistussäännösten muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 156/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Asia pantiin pöydälle 15.10.2008 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 92/6/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys Genevessä 8 päivänä joulukuuta 2005 uuden tunnusmerkin käyttöönotosta tehdyn Geneven vuoden 1949 yleissopimusten lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti hallintovaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi kiinteistörahastolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä tuloverolain 45 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti valtiovarainvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys laiksi eräiden asuntojen vuokraustoimintaa harjoittavien osakeyhtiöiden veronhuojennuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

9) Hallituksen esitys laeiksi valtion eläkelain sekä valtion eläkelain voimaanpanosta annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

10) Hallituksen esitys laiksi Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksesta CIMOsta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2008 vp

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

12) Hallituksen esitys laiksi autoverolain 33 ja 35 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 139/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvaa siviilioikeudellista vastuuta koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 140/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 10/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yleissopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 11/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

15) Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2008 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 4/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 124/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 13/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/2/2008

17) Hallituksen esitys laiksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 14/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 96/1/2008

18) Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain 40 a §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 128/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 15/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys Australian kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 127/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 16/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensin päätetään sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Sopimus hyväksyttiin.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

20) Hallituksen esitys laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 93/2008 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

21) Hallituksen esitys laiksi tupakkaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 115/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2008 vp

Lakialoite  LA 22, 59, 69, 75/2007 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys laiksi toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 132/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetettiin kello 17.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen