Täysistunnon pöytäkirja 95/2013 vp

PTK 95/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

95. TIISTAINA 8. LOKAKUUTA 2013

Puhetta johti puhemies Eero Heinäluoma (14.02—15.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 28 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Heikki Autto /kok (e)
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok (p)
 • Satu Haapanen /vihr
 • Pertti Hemmilä /kok (s)
 • Anna-Maja Henriksson /r (e)
 • Olli Immonen /ps
 • Johanna Jurva /ps (e)
 • Saara Karhu /sd (e)
 • Suna Kymäläinen /sd (s)
 • Eero Lehti /kok (e)
 • Maria Lohela /ps (e)
 • Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s)
 • Markku Mäntymaa /kok (s)
 • Ville Niinistö /vihr (e)
 • Mats Nylund /r (p)
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (s)
 • Tom Packalén /ps
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas (e)
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps (s)
 • Päivi Räsänen /kd (e)
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps (e)
 • Matti Saarinen /sd (s)
 • Osmo Soininvaara /vihr (e)
 • Eero Suutari /kok (s)
 • Jani Toivola /vihr (e)
 • Jutta Urpilainen /sd (e)

__________

Uusi eduskuntaryhmä

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Hirvisaari on tänään päivätyllä kirjeellään ilmoittanut puhemiehelle, että hän on perustanut 8.10.2013 oman eduskuntaryhmän nimeltä Muutos 2011 -eduskuntaryhmä (m11), ruotsiksi Riksdagsgruppen Förändring 2011 (f11).

__________

U-asiat

Puhemies Eero Heinäluoma:

Valtioneuvosto on 3.10.2013 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 65—69/2013 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 65 ja 68 talousvaliokunnan,

asiasta U 66 lakivaliokunnan,

asiasta U 67 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 69 liikenne- ja viestintävaliokunnan, talousvaliokunnan sekä ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies Eero Heinäluoma:

Edustaja Soukolalle on myönnetty vapautus Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varajäsenyydestä 11.10.2012 pidetyssä täysistunnossa. Edustaja Soukolan tilalle on valittava uusi varajäsen Euroopan neuvoston Suomen valtuuskuntaan.

Täydennysvaali toimitetaan torstaina 10.10.2013 kello 16 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään torstaina 10.10.2013 kello 13.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta, satovahinkojen korvaamisesta annetun lain kumoamisesta ja poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen hallinnoinnista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja elintarvikelain 2 §:n 3 momentin kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

4) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista korvattavista merimiesten matkakustannuksista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2013 vp

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja asuntokauppalain 7 luvun 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Päätökset

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain 18 luvun ja kauppakamarilain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 22/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alusliikennepalvelulain muuttamisesta ja ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 §:n kumoamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 88/2013 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2013 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 11/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

9) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2013 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 21/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

10) Hallituksen esitys eduskunnalle työturvallisuutta kemikaaleja käytettäessä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 91/2013 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi yleissopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2013 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 101/2013 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2013 vp

Lisätalousarvioaloite  LTA 70—80/2013 vp

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 9.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle 9.10.2013 pidettävään täysistuntoon.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettavasta menettelytavasta päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Puhemies Eero Heinäluoma:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että kolmannen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa:

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan.

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään keskiviikkona 9.10.2013 kello 16.

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin kolmanteen lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Puhemies Eero Heinäluoma:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 9.10.2013 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 15.58.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​