Täysistunnon pöytäkirja 96/2002 vp

PTK 96/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. TIISTAINA 17. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Esko Helle /vas
 • Susanna Huovinen /sd
 • Matti Huutola /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Seppo Kanerva /kok
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Jari Koskinen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Jari Vilén /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

17.9. edustajat

 • Esko Helle /vas
 • Gunnar Jansson /r
 • Pehr Löv /r

17. ja 18.9. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

17.—19.9. edustajat

 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk

17.—20.9. edustaja

 • Jari Vilén /kok

17.9.—9.10. edustaja

 • Jouni Lehtimäki /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

17.9. edustaja

 • Susanna Huovinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

17.9. edustajat

 • Matti Huutola /vas
 • Kari Kantalainen /kok
 • Juha Karpio /kok
 • Sirpa Pietikäinen /kok

17.—20.9. edustaja

 • Maija Rask /sd

Puhemies:

Ed. Satu Hassi /vihr pyytää vapautusta täysistuntotyöstä muun syyn perusteella ajalle 17.—24.9. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on työjärjestyksen 48 §:n mukaan eduskunnan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa ed. Hassin pyyntöä.

Ed. Hassin poissaolopyyntöön suostutaan.

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 119—154/2002 vp, joista hallituksen esitys 132 on esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 12. päivänä syyskuuta 2002 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 46/2002 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on tänään lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle liikennevaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

Välikysymys 2/2002 vp: Kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen terveydenhuollossa

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen ilmoitetaan, että ed. Vanhanen ja 49 muuta edustajaa ovat 13. päivänä syyskuuta 2002 tehneet valtioneuvostolle välikysymyksen n:o 2 kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta terveydenhuollossa (VK 2/2002 vp).

Annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ed. Vanhaselle välikysymyksen esittämistä varten.

Matti Vanhanen /kesk:

Rouva puhemies! Välikysymys kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta terveydenhuollossa:

"Eduskunnan puhemiehelle

Viime viikkojen uutiset Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (HUS) ovat todistaneet koskettavalla tavalla, että monet vakavasti sairaat ihmiset eivät saa tarvitsemaansa hoitoa ja hoitojonot pidentyvät. Alueiden asukkaiden perustuslain turvaama oikeus riittäviin terveyspalveluihin ei ole toteutunut.

Suomen perustuslain 19 §:n 3 momentissa säädetään, että "julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä".

Valtiovallan kuntataloutta kiristäneet ratkaisut sekä HUS:n tapauksessa erityisesti Helsingin kaupungin ottama kanta ovat ajaneet sairaiden hoidon ahdinkotilanteeseen. Supistuspäätösten vuoksi ihmiset voivat jäädä kokonaan vaille hoitoa tai hoitoa lykätään. Osa hoitoa tarvitsevista ajetaan väkisin kansalaisen kannalta kalliimpaan hoitoon.

Näin tekemällä kustannukset kasaantuvat entistä suurempina tulevaisuuteen. Kansalaisten epätasa-arvo lisääntyy, ja hoitojen myöhästymiset saattavat aiheuttaa peruuttamattomia vahinkoja.

Sairaanhoidon epäkohdat ovat kärjistyneet nyt pääkaupunkiseudulla, mutta muu Suomi on seuraamassa vauhdilla perässä. Osassa maata tilanne on jo tällä hetkellä yhtä kärjistynyt kuin HUS:n alueella.

Oppositio teki kuluvan vuoden maaliskuussa välikysymyksen terveyspalvelujen turvaamisesta. Tällöin hallitus vakuutti vastauksessaan tilanteen paranevan ja vetosi valmistumassa olleeseen kansalliseen terveysprojektiin.

Vain muutaman kuukauden kuluttua tästä kansallista terveysprojektia vesitettiin hallituksen budjettiriihessä. Sama poliittinen valta-akseli on suurimmassa kaupungissa, Helsingissä, toiminut nyt samansuuntaisesti.

Keväisessä välikysymyksessä arvioitiin seuraavasti: "Näyttää siltä, että terveyspolitiikassa toteutuu sama kaava kuin hallituksen muussakin politiikassa: työryhmiä, suunnitelmia, hankkeita ja lupauksia, mutta vähän tuloksia. Ongelmat ovat olleet koko ajan tiedossa. Nyt tarvitaan nopeita käytännön toimia, joilla turvataan kansalaisten oikeus päästä lääkärin vastaanotolle ja sairauden edellyttämään hoitoon viipymättä."

Tilanne on Paavo Lipposen hallituksille tyypillinen. Aina vaalien lähestyessä on tullut esille työryhmiä ja ohjelmia, joiden toteuttaminen on lopulta siirtynyt tai näivettynyt kokonaan. Jokainen muistaa kunnallisvaalien aikaisen lupauksen, jonka mukaan selvitysmies Jukka Pekkarisen esityksillä ratkaistaan kuntatalouden ongelmat.

Edellä olevan perusteella ja Suomen perustuslain 43 §:ään viitaten esitämme valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi seuraavan välikysymyksen:

Onko hallitus tietoinen, että sen lupausten vastaisesti terveydenhuollon ongelmat ovat pahentuneet ja yhä useammat kansalaiset jäävät vaille heille kuuluvaa hoitoa ja

aikooko hallitus ryhtyä pikaisiin toimiin kriisiytyvän terveydenhuollon ongelmien korjaamiseksi erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla ongelma-alueilla turvatakseen kansalaisille perustuslain mukaiset oikeudet?

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2002

 • Matti Vanhanen /kesk
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Anu Vehviläinen /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Esko Aho /kesk
 • Hannu Aho /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Tytti Isohookana-Asunmaa /kesk
 • Anneli Jäätteenmäki /kesk
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Niilo Keränen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Katri Komi /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Johannes Leppänen /kesk
 • Jari Leppä /kesk
 • Eero Lämsä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kari Myllyniemi /kesk
 • Tero Mölsä /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Mirja Ryynänen /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Hannu Takkula /kesk
 • Jukka Vihriälä /kesk
 • Pekka Vilkuna /kesk
 • Matti Väistö /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk
 • Jouko Jääskeläinen /kd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Leena Rauhala /kd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Marja-Leena Kemppainen /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Päivi Räsänen /kd
 • Sakari Smeds /kd
 • Ismo Seivästö /kd
 • Raimo Vistbacka /ps"

Puhemies:

Työjärjestyksen 22 §:n 1 momentin mukaisesti välikysymys lähetetään keskustelutta valtioneuvostolle vastattavaksi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 14.10.

Täysistunto lopetetaan kello 14.07.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen