Täysistunnon pöytäkirja 96/2006 vp

PTK 96/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

96. TORSTAINA 5. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Kyösti Karjula /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Kalevi Olin /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Kari Rajamäki /sd
 • Kimmo Sasi /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Osmo Soininvaara /vihr
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Kari Uotila /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Kari Uotila /vas
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

5.10. edustajat

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Matti Vanhanen /kesk

5. ja 6.10. edustaja

 • Eero Heinäluoma /sd

5.—8.10. edustaja

 • Liisa Jaakonsaari /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

5.10. edustaja

 • Marjaana Koskinen /sd

5. ja 6.10. edustajat

 • Saara Karhu /sd
 • Jyrki Kasvi /vihr

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

5.10. edustajat

 • Rakel Hiltunen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Timo Kalli /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Esko-Juhani Tennilä /vas
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 9/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö n:o 16. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2006 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 97/1/2006

8) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2006 vp

Lakialoite  LA 126/2005 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

9) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 21. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 97/2/2006

10) Oikeusasiamiehen erilliskertomus 2006: lapsi, perheväkivalta ja viranomaisten vastuu

Ainoa käsittely

Kertomus  K 1/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 7.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain istunnossa.

PTK 93/1/2006

Mietintö hyväksytään.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Laki tuloverolain 33 d §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 63/2006 vp (Esko Kiviranta /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 64/2006 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

13) Laki rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 68/2006 vp (Valto Koski /sd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetetaan kello 20.17.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​