Täysistunnon pöytäkirja 97/2004 vp

PTK 97/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TIISTAINA 28. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Risto Kuisma /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Astrid Thors /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Arja Alho /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

28.9. edustaja

 • Tuula Haatainen /sd

28.9.—1.10. edustaja

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

28.9. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Arto Seppälä /sd

28. ja 29.9. edustaja

 • Mikko Elo /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ja varajäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi ed. Ulla Anttila,

talousvaliokunnan jäseneksi ed. Oras Tynkkynen ja varajäseneksi ed. Osmo Soininvaara sekä

työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäseneksi ed. Tarja Cronberg ja varajäseneksi ed. Oras Tynkkynen.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen esitellään viime perjantain istunnossa tähän istuntoon pöydälle pantu valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004 (VNS 6/2004 vp).

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Tässä asiassa käydään aluksi nopeatahtinen keskusteluosuus etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Pääministeri Matti Vanhasen esittelypuheenvuoron jälkeen käydään yksi ryhmäpuheenvuorokierros enintään 15 minuutin puheenvuoroin. Varsinaisten ryhmäpuheenvuorojen jälkeen puheenvuoron käyttävät ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja puolustusministeri Seppo Kääriäinen. Näiden jälkeen käytettävien muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/1/2004

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

3) Hallituksen esitys vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ainoa käsittely, toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2004 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 116/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 130/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 136/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2004 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 10.

Täysistunto lopetetaan kello 22.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​