Täysistunnon pöytäkirja 97/2007 vp

PTK 97/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

97. TORSTAINA 13. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 24 edustajaa:

 • Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Claes Andersson /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Heli Järvinen /vihr
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Matti Kauppila /vas
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Antti Vuolanne /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautui seuraava edustaja:

 • Hannes Manninen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

13. ja 14.12. edustajat

 • Christina Gestrin /r
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Sasi /kok
 • Astrid Thors /r
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Matti Vanhanen /kesk

13.—17.12. edustaja

 • Ilkka Kanerva /kok

13.—18.12. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraava ilmoitus poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

13.12. edustaja

 • Maarit Feldt-Ranta /sd

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö ja ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Keskustelu käydään ja päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Esiteltiin kertomus perustuslakivaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Keskustelua ei syntynyt.

Eduskunta hyväksyi perustuslakivaliokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Esiteltiin kertomus ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä käsitellyltä osalta.

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 98/x/2007

3) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan varainhoitovuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 14/2007 vp

Tarkastusvaliokunnan mietintö  TrVM 2/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on tarkastusvaliokunnan mietintö.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4)  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 7/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 8/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö.

Ilmoitan samalla, että eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on paikalla.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

5) Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston kertomus yhtiön toiminnasta vuosilta 2005 ja 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 16/2007 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2007 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

6) Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 11/2007 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 13/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö.

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys Suomen ja Latvian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 159/2007 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Ensin yleiskeskustelu, sitten yksityiskohtainen käsittely.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä hyväksyttiin lakiehdotuksen sisältö mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

8) Laki poronhoitolain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 119/2007 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

9) Laki nuorisolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 120/2007 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

10) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 121/2007 vp (Pentti Oinonen /ps)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

11) Laki tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 129/2007 vp (Jyrki Yrttiaho /vas ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

12) Laki kodinperustamispalkkiosta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 130/2007 vp (Pentti Oinonen /ps ym.)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

13) Laki hedelmöityshoidoista annetun lain 38 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 131/2007 vp (Päivi Räsänen /kd)

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan. Eilen pidetyssä istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

14) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2008
Hallituksen esitys vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62, 157/2007 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2007 vp

Talousarvioaloite  TAA 1—1069/2007 vp

Toimenpidealoite  TPA 30/2007 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle ensi maanantaina pidettävään täysistuntoon.

Keskustelua ei syntynyt.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja mietintö pantiin pöydälle ensi maanantaina pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään tässä istunnossa.

Menettelytavasta päättämistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin.

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioesityksen käsittelyssä noudatetaan seuraavaa eduskunnan työjärjestyksen 59 §:ään pohjautuvaa menettelytapaa:

Ensin käydään yleiskeskustelu talousarvioesityksestä. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain vastaavine perusteluineen. Menojen ja tulojen tultua käsitellyiksi esitellään yksityiskohtaisten perustelujen yleinen osa. Lopuksi esitellään yleisperustelut sekä mietinnön lopussa olevat ponnet.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus mahdollisesti perustuu.

Muutosehdotukset pääluokkiin ja talousarvioehdotuksen muihin kohtiin on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.12.2007 kello 16:een mennessä.

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi monistevihkoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisessä osassa ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että kunkin pääluokan osalta sallitaan ensin sitä koskeva yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään asianomaisen pääluokan kohdalla sitä koskevat ehdotukset niiden numerojärjestyksessä. Koska tehdyt ehdotukset otetaan pöytäkirjaan monisteiden mukaisina, pelkkä ehdotuksen numeroon viittaaminen riittää. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun pääluokan kaikki ehdotukset on tehty, suoritetaan äänestykset koko pääluokan osalta.

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisestä osasta ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Ehdotukset niidenkin osalta tehdään ja äänestykset suoritetaan ehdotusten numerojärjestyksen mukaisesti.

Jollei pääluokan, osaston, niiden jonkin luvun, yksityiskohtaisten perustelujen yleisen osan tai yleisperustelujen kohdalla ole tehty muutosehdotuksia, asianomainen talousarvion kohta katsotaan hyväksytyksi yksimielisesti ilman eri esittelyä.

Talousarvioehdotuksen yleiskeskustelu käydään ryhmäpuheenvuorokäytännön mukaisesti. Puheenvuorot yleiskeskusteluun pyydetään eduskuntaryhmien kautta. Ryhmäpuheenvuorojen, jotka saavat kestää enintään 10 minuuttia, jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, ja siinä etukäteen pyydetyt puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Pääluokkien yleiskeskusteluihin ennen kunkin pääluokan keskustelun alkua pyydetyt puheenvuorot pidetään nopeatahtisena keskusteluna, ja nämä puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Puheenvuoroja jokaisen pääluokan yleiskeskusteluun voi pyytää kunakin istuntopäivänä kello 9:stä alkaen keskuskansliasta.

Menettelytapa hyväksyttiin.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna perjantaina kello 13.

Täysistunto lopetettiin kello 22.06.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​