Täysistunnon pöytäkirja 98/2002 vp

PTK 98/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. KESKIVIIKKONA 18. SYYSKUUTA 2002

Puhetta johtaa puhemies Uosukainen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Satu Hassi /vihr
 • Seppo Kanerva /kok
 • Tapio Karjalainen /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Jouni Lehtimäki /kok
 • Jari Leppä /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Susanna Rahkonen /sd
 • Maija Rask /sd
 • Matti Saarinen /sd
 • Jari Vilén /kok

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Irina Krohn /vihr
 • Sirpa Pietikäinen /kok
 • Matti Saarinen /sd
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Seppo Lahtela /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

18.9. edustaja

 • Riitta Korhonen /kok

18.—20.9. edustaja

 • Johannes Koskinen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

18.9. edustajat

 • Tapio Karjalainen /sd
 • Matti Saarinen /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

18.9. edustaja

 • Sirpa Pietikäinen /kok

18.—20.9. edustaja

 • Esko Kurvinen /kok

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 132/2002 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

Asian käsittely keskeytettiin eilen pidetyssä täysistunnossa. Puhemiesneuvoston 10.9. tekemän päätöksen mukaan keskustelu jatkuu tänään ryhmäpuheenvuorokierroksella, jonka jälkeen seuraa nopeatahtinen keskustelu, jossa pidettävien puheenvuorojen pituus on enintään 7 minuuttia.

PTK 97/1/2002

Nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen seuraavassa keskustelussa puheenvuorot myönnetään varausjärjestyksessä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 2)—36) asiasta.

Keskustelu

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/1/2002

2) Hallituksen esitys laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 119/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 2) asia.

3) Hallituksen esitys laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003—2005

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 120/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 3) asia.

4) Hallituksen esitys vuoden 2003 veroasteikkolaiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 121/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 4) asia.

5) Hallituksen esitys laeiksi tuloverolain muuttamisesta sekä tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 122/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 5) asia.

6) Hallituksen esitys laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 123/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

7) Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2003

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 124/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 7) asia.

8) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 125/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 8) asia.

9) Hallituksen esitys laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 126/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 9) asia.

10) Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 127/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 10) asia.

11) Hallituksen esitys laiksi jäteverolain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 128/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 11) asia.

12) Hallituksen esitys laiksi valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 129/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 12) asia.

13) Hallituksen esitys laeiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 130/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 13) asia.

14) Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 131/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 14) asia.

15) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 133/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 15) asia.

16) Hallituksen esitys laiksi valtion virkamiesten tapaturmakorvauksesta annetun lain 3 ja 4 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 134/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 16) asia.

17) Hallituksen esitys laeiksi eräiden koulutusta koskevien lakien sekä opetushallituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 135/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 17) asia.

18) Hallituksen esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 136/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 18) asia.

19) Hallituksen esitys laiksi taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 137/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 19) asia.

20) Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 138/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 20) asia.

21) Hallituksen esitys laiksi raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 139/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 21) asia.

22) Hallituksen esitys laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 11 ja 43 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 22) asia.

23) Hallituksen esitys ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 23) asia.

24) Hallituksen esitys laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 142/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 24) asia.

25) Hallituksen esitys laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 143/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 25) asia.

26) Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 26) asia.

27) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajan erityistuesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 27) asia.

28) Hallituksen esitys laeiksi Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta ja lääkelain 76 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 28) asia.

29) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 29) asia.

30) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain ja kuntoutusrahalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 30) asia.

31) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 31) asia.

32) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 32) asia.

33) Hallituksen esitys laeiksi lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 4 ja 28 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 33) asia.

34) Hallituksen esitys laiksi asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 34) asia.

35) Hallituksen esitys laiksi eräistä Valtion asuntorahastosta maksettavista avustuksista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 35) asia.

36) Hallituksen esitys laiksi aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksilunastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 154/2002 vp

Toinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 36) asia.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 10, kyselytunti huomenna kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 24.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen