Täysistunnon pöytäkirja 98/2003 vp

PTK 98/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. PERJANTAINA 21. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Arja Alho /sd
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Leena Harkimo /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Kalevi Olin /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

21.—25.11. edustaja

 • Hannes Manninen /kesk

22.—25.11. edustaja

 • Paula Lehtomäki /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

21.11. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

21.11. edustajat

 • Arja Alho /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Kari Kärkkäinen /kd

__________

Uudet hallituksen esitykset

Puhemies:

Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on tänään antanut eduskunnalle hallituksen esitykset HE 144—152/2003 vp, joista hallituksen esitys n:o 145 on esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä.

__________

Valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvoston kirjelmän ohella kuluvan marraskuun 20. päivältä on eduskunnalle saapunut valtioneuvoston selonteko julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistuksen täytäntöönpanosta (VNS 5/2003 vp). Selonteko on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

Työjärjestyksen 23 §:n 1 momentin mukaan selonteko on pantava pöydälle johonkin seuraavaan istuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia pannaan pöydälle keskiviikkona 26. päivänä marraskuuta 2003 kello 15 pidettävään istuntoon.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia pannaan pöydälle ensi keskiviikon täysistuntoon.

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkitään saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 364, 365, 367, 368, 371, 372, 374—377, 380—382, 384, 386, 389, 393, 394, 405, 410, 413, 417/2003 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2003 vp

Lakialoite  LA 53/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 23. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 97/2/2003

Yksityiskohtainen käsittely:

Eduskunta ryhtyy hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

1 § hyväksytään keskustelutta.

2 §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 1, mikä merkitsee sitä, että yli 31 500 euroa vuositasolla ansaitsevalle ei myönnetä lisäveronalennuksia.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka sillä on vastalauseessa 2, mikä tarkoittaa sitä, että inflaatiokorjaukset tehtäisiin mutta ei muuta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Kalliksen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Bjarne Kallis on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Polven ja ed. Kalliksen ehdotusten välillä

Ed. Polven ehdotus "jaa", ed. Kalliksen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 106 jaa- ja 62 ei-ääntä, 9 tyhjää; poissa 22.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Polven ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Polven ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 152 jaa- ja 26 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

3 §

Keskustelu:

Jari Koskinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan, että tämä varallisuusveroasteikkopykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa 3, mikä tarkoittaa sitä, että hallituksen linjaamat varallisuusveromuutokset toteutettaisiin jo ensi vuonna.

Jyri Häkämies /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Jari Koskisen ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Jyri Häkämiehen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Jari Koskisen ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 135 jaa- ja 43 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 3 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

4 ja 5 §, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta; Lakialoite laiksi tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2003 vp

Lakialoite  LA 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2003 vp

Lakialoite  LA 9, 10, 42, 104, 109, 120, 121/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 17, 31, 39, 45, 63/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 24. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 97/3/2003

Yleiskeskustelussa on ed. Jari Koskinen ed. Hanna-Leena Hemmingin kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvät lakiehdotukset.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Jari Koskisen ehdotuksen, äänestää "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 133 jaa- ja 41 ei-ääntä, 2 tyhjää; poissa 23.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi valtiovarainvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus

69, 88 ja 95 § hyväksytään keskustelutta.

105 a §

Keskustelu:

Iivo Polvi /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että 105 a § poistetaan, mikä tarkoittaa sitä, että ansiotulovähennystä ei koroteta eivätkä yli 86 857 euroa ansaitsevat saa lisävähennystä.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa herra puhemies! Kannatan ed. Polven ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Iivo Polvi ed. Kari Uotilan kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Polven ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 159 jaa- ja 19 ei-ääntä; poissa 21.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

116 c ja 127 a §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakialoitteeseen n:o 138/2003 vp pohjautuva 2. lakiehdotus

Lakiteksti, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin n:ot 9, 10, 42, 104, 109, 120 ja 121/2003 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

3) Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 4. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

4) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2003 vp

Lakialoite  LA 25, 40, 100, 106, 115, 127/2003 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/1/2003

5) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 56/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 80/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 31/2003 vp

Lakialoite  LA 122, 123/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ensi keskiviikon täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 58/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2003 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi tiistaina kello 14.

Täysistunto lopetetaan kello 14.02.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​