Täysistunnon pöytäkirja 98/2004 vp

PTK 98/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. KESKIVIIKKONA 29. SYYSKUUTA 2004

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius-Harkimo /vihr
 • Anne Holmlund /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Katri Komi /kesk
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Eero Lankia /kesk
 • Hannes Manninen /kesk
 • Petri Neittaanmäki /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Olli Nepponen /kok
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Juha Korkeaoja /kesk
 • Anne Holmlund /kok
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Hannes Manninen /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

29.9. edustaja

 • Juha Korkeaoja /kesk

29.9.—1.10. edustajat

 • Miapetra Kumpula /sd
 • Petri Neittaanmäki /kesk

29.9.—3.10. edustaja

 • Kimmo Kiljunen /sd

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

29.9. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

29.9. edustajat

 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Eero Lankia /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus vuodelta 2003

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että kirjelmän ohella 21. päivältä syyskuuta 2004 on eduskunnalle saapunut Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003 (K 15/2004 vp). Tämä eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti annettu kertomus on nyt saatettu eduskunnan tietoon jakamalla se edustajille.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004

Lähetekeskustelu

Valtioneuvoston selonteko  VNS 6/2004 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Asian käsittely keskeytettiin viime istunnossa.

PTK 97/2/2004

Keskustelu

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/1/2004

 jatkuu:

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen esitys kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2004 vp

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Viime keskiviikon istunnossa asia pantiin pöydälle tähän istuntoon.

PTK 94/1/2004

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 106/2004 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys laiksi valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 116/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 14/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 14. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

5) Hallituksen esitys laiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 130/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 15. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

6) Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 131/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 9. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

7) Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2004 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 10/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 10. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

8) Hallituksen esitys vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 172/2004 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 16/2004 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle huomiseen täysistuntoon.

Keskustelua ei synny.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja mietintö pannaan pöydälle seuraavaan täysistuntoon.

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan työtilanteen takia puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa päätetään jo tässä istunnossa.

Menettelytavan hyväksymistä koskeva puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot pääluokittain ja luvuittain. Sen jälkeen esitellään tulot osastoittain ja luvuittain. Sitten esitellään yleisperustelut. Lopuksi esitellään mietinnön toinen ponsi, joka koskee lisätalousarvion soveltamista.

Yleiskeskustelua pääluokista, osastoista tai yleisperusteluista ei enää sallita, vaan ainoastaan ehdotukset lyhyine perusteluineen.

Menojen yksityiskohtaisessa käsittelyssä puhemiesneuvosto ehdottaa meneteltäväksi siten, että muutosehdotukset tehdään silloin, kun asianomainen pääluokka esitellään, ja käsitellään asianomaisen luvun tai pääluokan kohdalla. Mikäli pääluokan tai pääluokan jonkin luvun kohdalla muutosehdotuksia ei ole tehty, pääluokka tai luku katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Osastoja koskevat ehdotukset tehdään ja äänestykset suoritetaan vastaavalla tavoin kuin menojen pääluokissa.

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa kirjallisena keskuskansliaan viimeistään huomenna torstaina kello 13.30 mennessä. Muutosehdotusta, jota ei ole jätetty keskuskansliaan edellä mainittuna aikana, ei oteta käsiteltäväksi, ellei puhemies erityisestä syystä pidä sitä tarpeellisena.

Menettelytapa hyväksytään.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 19.27.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen

​​​​