Täysistunnon pöytäkirja 98/2006 vp

PTK 98/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. TIISTAINA 10. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Sirkka-Liisa Anttila.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Tony Halme /ps
 • Heidi Hautala /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Mikko Immonen /vas
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Suvi Lindén /kok
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Paula Risikko /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuu seuraava edustaja:

 • Heidi Hautala /vihr

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

10.10. edustajat

 • Arto Bryggare /sd
 • Tarja Filatov /sd
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Anni Sinnemäki /vihr

10. ja 11.10. edustajat

 • Jan-Erik Enestam /r
 • Hannes Manninen /kesk

10.—12.10. edustaja

 • Mikko Alatalo /kesk

10.—13.10. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

10.—15.10. edustaja

 • Kaarina Dromberg /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

10. ja 11.10. edustaja

 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

10.—13.10. edustaja

 • Antti Kalliomäki /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

10.10. edustajat

 • Tarja Cronberg /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Mikko Immonen /vas
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Jere Lahti /kok
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Paula Risikko /kok

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 5. päivänä lokakuuta 2006 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 54, 55/2006 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 54 osalta valtiovarainvaliokunnan ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä

asian U 55 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Saarela)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 5/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on 5. päivänä lokakuuta 2006 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva kulttuuriministeri Tanja Saarelan selvitys sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Hallituksen esitys Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 171/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti ulkoasiainvaliokuntaan.

3) Hallituksen esitys laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 172/2006 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

4) Hallituksen esitys valtion eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 173/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

5) Hallituksen esitys laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 174/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

6) Hallituksen esitys laeiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta sekä eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 175/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

7) Hallituksen esitys laiksi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 176/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sivistysvaliokuntaan.

8) Hallituksen esitys metsätalouden rahoituslaiksi ja laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 177/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

9) Hallituksen esitys laeiksi metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 178/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

10) Hallituksen esitys laiksi radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 179/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 180/2006 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

12) Hallituksen esitys laiksi sähkömarkkinalain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 181/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään talousvaliokuntaan.

13) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 182/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

14) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 183/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään hallintovaliokuntaan, jolle työ- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

15) Hallituksen esitys laiksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2006 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 17/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö n:o 17. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Asian käsittely keskeytettiin viime perjantain täysistunnossa.

PTK 97/3/2006

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/1/2006

17) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 141/2006 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö   PeVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

18) Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 229/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

19) Hallituksen esitys Maailman postiliiton yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja postipalvelulain muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, että eduskunta hyväksyisi Maailman postiliiton yleissopimuksen siltä osin, kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan, sekä julistuksen antamisen yleissopimuksen soveltamisesta. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvät ehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

20) Hallituksen esitys laiksi metsästyslain 23 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 146/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 9/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

21) Hallituksen esitys laiksi tartuntatautilain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 64/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

22) Hallituksen esitys laiksi perhehoitajalain 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

23) Hallituksen esitys laiksi elatusturvalain 7 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 135/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2006 vp

Lakialoite  LA 126/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

24) Hallituksen esitys laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 136/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 21/2006 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 18.52.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen