Täysistunnon pöytäkirja 98/2007 vp

PTK 98/2007 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. PERJANTAINA 14. JOULUKUUTA 2007

Puhetta johti puhemies Sauli Niinistö.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 22 edustajaa:

 • Claes Andersson /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Christina Gestrin /r
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Ulla Karvo /kok
 • Jyrki Katainen /kok
 • Kimmo Kiljunen /sd
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Timo Korhonen /kesk
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Sanna Perkiö /kok
 • Juha Rehula /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Astrid Thors /r
 • Kimmo Tiilikainen /kesk
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Oras Tynkkynen /vihr
 • Matti Vanhanen /kesk
 • Henna Virkkunen /kok

__________

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

14.12. edustajat

 • Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Ulla Karvo /kok
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Tuulikki Ukkola /kok

__________

Kirjalliset kysymykset

Merkittiin saapuneiksi vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 373, 388, 396, 410, 412, 416, 418—421, 423—426/2007 vp.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

1) Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta Afganistanin ISAF-operaatioon, Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa (EUFOR TCHAD/RCA) sekä sotilasosaston asettamisesta korkeaan valmiuteen osana Ruotsin, Suomen, Viron, Irlannin ja Norjan muodostaman EU:n taisteluosaston valmiusvuoroa 1.1.—30.6.2008

Äänestykset

Valtioneuvoston selonteko  VNS 2/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2007 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta kannanotosta valtioneuvoston selonteon 2 johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 12.12.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/5/2007

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana tehnyt vastalauseeseen sisältyvien 1. ja 4. lausumaehdotuksen mukaiset kaksi lausumaehdotusta. Nämä ovat ed. Lapintien 1. ja 2. ehdotus.

Selonteko hyväksyttiin.

Päätökset

1) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien 1) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 153, ei 22; poissa 24.

( Ään. 1 )

2) Äänestyksessä ed. Annika Lapintien 2) ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 158, ei 17, tyhjiä 1; poissa 23.

( Ään. 2 )

Eduskunta oli hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi selonteon johdosta.

Eduskunta siirtyi päiväjärjestykseen.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

2) Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 4/2007 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 7/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 1/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevalta osalta ulkoasiainvaliokunnan mietintö. Päätös tehdään erikseen kummastakin mietinnöstä.

Eilen pidetyssä täysistunnossa keskustelu käytiin ja päätös tehtiin perustuslakivaliokunnan mietinnöstä. Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön osalta keskustelu päättyi.

PTK 97/2/2007

Keskustelussa on ed. Annika Lapintie ed. Mikko Kuopan kannattamana tehnyt ulkoasiainvaliokunnan mietintöön liitetyn vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen.

Päätökset

Äänestyksessä ed. Annika Lapintien ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 154, ei 22; poissa 23.

( Ään. 3 )

Eduskunta oli hyväksynyt valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 80/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 10/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/6/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1 ja 2 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

3 §

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 3 § saa vastalauseessa 1 olevan muodon, joka tarkoittaa nykyisin voimassa olevan lain mukaisesti, että valtioneuvosto tarvitsee eduskunnan suostumuksen myös silloin, kun valtio omistaa yli yhden kolmasosan.

Sirpa Paatero /sd:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 3 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 108, ei 68; poissa 23.

( Ään. 4 )

4—8 § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Uusi 9 §, jota ei ole mietinnössä

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että lakiin lisätään vastalauseen 1 mukaisesti uusi 9 §, jonka mukaan hallitus antaa vuosittain eduskunnalle kertomuksen omistajapolitiikastaan.

Sirpa Paatero /sd:

Herra puhemies! Kannatan tehtyä esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että lakiin lisätään uusi vastalauseen 1 mukainen 9 §.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole ehdotettua uutta 9 §:ää, äänin

jaa 107, ei 68; poissa 24.

( Ään. 5 )

9 ja 10 §, johtolause ja lain nimike hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain sekä ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 132/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 11/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/7/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotusten yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

1. lakiehdotus

99 §

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 99 § saa vastalauseessa olevan muodon, joka tarkoittaa sitä, että OP-Pohjola tulee talletussuojamaksuissa saamaan oikeudenmukaisen kohtelun suhteessa ulkomaisiin pankkeihin.

Sirpa Paatero /sd:

Herra puhemies! Kannatan esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 99 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 6 )

109 §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

2. lakiehdotuksen sisältö hyväksyttiin mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 84/2007 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 12/2007 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 12.12.2007 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 96/8/2007

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

31 c §

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Ehdotan vastalauseen 1 mukaisesti, että tämä pykälä saa muodon, joka tarkoittaa sitä, että Suomen kerrostaloille, omakotitaloille ja julkisille rakennuksille tärkeä kaukolämpö saa tässä paremman aseman kuin hallituksen esityksessä.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 31 c § saa sen muodon, joka on vastalauseessa 2 ja joka tarkoittaa, että maaseudulla tärkeä lauhdesähkö saa oikeudenmukaisemman kohtelun kuin muissa vaihtoehdoissa.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Skinnarin esitystä.

Bjarne Kallis /kd:

Arvoisa puhemies! Olen oikeudenmukaisuuden kannalla ja kannatan ed. Kankaanniemen esitystä.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Miapetra Kumpulan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Ed. Kankaanniemi on ed. Bjarne Kalliksen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

1) Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ja ed. Toimi Kankaanniemen ehdotusten välillä eduskunta hyväksyi ed. Jouko Skinnarin ehdotuksen äänin

jaa 155, ei 18, tyhjiä 3; poissa 23.

( Ään. 7 )

2) Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 31 c §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 60; poissa 30.

( Ään. 8 )

31 d — 31 f § hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

31 g §, jota ei ole mietinnössä

Jouko Skinnari /sd:

Herra puhemies! Ehdotan, että 31 g § saa vastalauseessa 1 olevan muodon, joka parantaa lauhdesähkölaitosten asemaa.

Miapetra Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ehdotusta, koska väliottolauhdelaitokset joutuvat kohtuuttomaan tilanteeseen muun muassa Vaasa—Seinäjoki-seudulla.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Miapetra Kumpula-Natrin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön, jossa ei ole 31 g §:ää, äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 9 )

31 h §

Jouko Skinnari /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa 1, koska myös tämä pykälä hallituksen esittämässä muodossa heikentää tiettyjen maakunnallisten laitosten asemaa.

Sirpa Paatero /sd:

Herra puhemies! Kannatan ed. Skinnarin tekemää esitystä, jossa kyse on laitosten irrottautumisesta tai uusien laitosten jakosuhteista.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Jouko Skinnari on ed. Sirpa Paateron kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Jouko Skinnarin ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 31 h §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 109, ei 68; poissa 22.

( Ään. 10 )

31 i, 31 l, 31 m, 31 o ja 31 t §, voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksyttiin mietinnön mukaisina.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on ensi maanantaina kello 12.

Täysistunto lopetettiin kello 13.20.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen