Täysistunnon pöytäkirja 98/2008 vp

PTK 98/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

98. PERJANTAINA 24. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (13.00—13.29) ja ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (15.16—15.16).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 25 edustajaa:

 • Matti Ahde /sd
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Tuija Brax /vihr
 • Merikukka Forsius /kok
 • Anne Holmlund /kok
 • Susanna Huovinen /sd
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Matti Kangas /vas
 • Jyrki Katainen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Merja Kyllönen /vas
 • Eero Lehti /kok
 • Suvi Lindén /kok
 • Mika Lintilä /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Pentti Oinonen /ps
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd
 • Reijo Paajanen /kok
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Astrid Thors /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Ilkka Viljanen /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

24.10. edustajat

 • Tuija Brax /vihr
 • Liisa Hyssälä /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Astrid Thors /r

Sairauspoissaolot

Merkittiin seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

22.10.—9.11. edustaja

 • Matti Kangas /vas

24.10. edustaja

 • Merja Kyllönen /vas

__________

Kirjalliset kysymykset

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 629, 638, 651, 652, 658, 661—663, 666, 667, 672, 673, 675—684, 686, 687, 689—694, 696, 698, 700, 701, 704, 705, 708, 721/2008 vp.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Suuren valiokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti suuren valiokunnan jäseneksi ed. Kyösti Karjulan.

2) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 luvun muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 134/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2008 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.10.2008 täysistunnossa.

PTK 96/7/2008

Nyt ryhdytään lakiehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Päätökset

5 luvun 10 §

Marjaana Koskinen /sd:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa.

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Marjaana Koskisen tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyi.

Puhemies:

Ed. Marjaana Koskinen on ed. Erkki Virtasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksyttiin.

Äänestyksessä ed. Marjaana Koskisen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi 10 §:n mietinnön mukaisena äänin

jaa 102, ei 63; poissa 34.

( Ään. 1 )

5 luvun otsikko, voimaantulosääntö, johtolause ja nimike hyväksyttiin keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Hallituksen esitys laiksi Jokelan koulukeskuksessa sattuneiden kuolemaan johtaneiden tapahtumien tutkinnasta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 51/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksyttiin.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys laeiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 78/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 12/2008 vp

Puhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksyttiin.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 6) asiasta.

Keskustelu

Puhemies:

Tässä vaiheessa joudumme keskeyttämään tämän asian käsittelyn suuren valiokunnan kokouksen vuoksi.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 99/2/2008

6) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2008 vp (Anneli Kiljunen /sd)

Puhemies:

Päiväjärjestyksestä poistetaan 6) asia.

__________

Puhemies:

Täysistunto keskeytetään ja sitä jatketaan noin kello 15.15.

Täysistunto keskeytettiin kello 13.29.

Täysistuntoa jatkettiin

kello 15.16

Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen.

7) Hallituksen esitys Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 182/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään kello 15.25.

Täysistunto lopetettiin kello 15.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen