Täysistunnon pöytäkirja 99/2003 vp

PTK 99/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TIISTAINA 25. MARRASKUUTA 2003

Puhetta johtaa ensimmäinen varapuhemies Markku Koski.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Arja Alho /sd
 • Ulla Anttila /vihr
 • Tarja Cronberg /vihr
 • Mikko Elo /sd
 • Tuula Haatainen /sd
 • Lasse Hautala /kesk
 • Ville Itälä /kok
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Miapetra Kumpula /sd
 • Henrik Lax /r
 • Mika Lintilä /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Mauri Pekkarinen /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Timo Soini /ps
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Kari Uotila /vas
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Anni Sinnemäki /vihr
 • Minna Lintonen /sd
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Arja Alho /sd
 • Mikko Alatalo /kesk

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

25.11. edustajat

 • Ulla Anttila /vihr
 • Tuula Haatainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Henrik Lax /r
 • Olli Nepponen /kok
 • Outi Ojala /vas
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Ulla-Maj Wideroos /r

25. ja 26.11. edustajat

 • Mikko Elo /sd
 • Ville Itälä /kok
 • Toimi Kankaanniemi /kd
 • Juha Rehula /kesk
 • Timo Soini /ps
 • Kari Uotila /vas

25.—27.11. edustaja

 • Eero Reijonen /kesk

25.—28.11. edustaja

 • Mauri Pekkarinen /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

25.—27.11. edustaja

 • Erkki Tuomioja /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

25.11. edustajat

 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mika Lintilä /kesk

25.—28.11. edustaja

 • Tarja Cronberg /vihr

__________

U-asiat

Ensimmäinen varapuhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 20. päivänä marraskuuta 2003 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetut Euroopan unionin asiat U 57, 58/2003 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitut asiat käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asian U 57 osalta valtiovarainvaliokunnan ja liikenne- ja viestintävaliokunnan sekä

asian U 58 osalta ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 71/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 17/2003 vp

Lakialoite  LA 25, 40, 100, 106, 115, 127/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 17. Viime perjantain istunnossa yleiskeskustelu asiasta keskeytettiin.

PTK 98/4/2003

Toinen varapuhemies:

Yleiskeskustelussa on ed. Osmo Soininvaara ed. Anni Sinnemäen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseeseen 2 sisältyvä lakiehdotus.

Ed. Raimo Vistbacka on ed. Tony Halmeen kannattamana ehdottanut, että käsittelyn pohjaksi otetaan lakialoitteeseen n:o 127/2003 vp sisältyvä lakiehdotus.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Vistbackan ja ed. Soininvaaran ehdotusten välillä

Ed. Vistbackan ehdotus "jaa", ed. Soininvaaran ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 86 jaa- ja 41 ei-ääntä, 6 tyhjää; poissa 66.

( Ään. 1 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Vistbackan ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Vistbackan ehdotuksesta mietintöä vastaan

Joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen, äänestää "jaa"; joka hyväksyy käsittelyn pohjaksi ed. Vistbackan ehdotuksen, äänestää "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 103 jaa- ja 29 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 66.

( Ään. 2 )

Eduskunta on hyväksynyt käsittelyn pohjaksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotuksen.

Yksityiskohtainen käsittely:

7 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Ehdotan, että lakiehdotuksen 7 §:ään lisättäisiin uusi 3 momentti ja että sen 3 ja 4 momentti, jotka nyt siirtyisivät 4 ja 5 momentiksi, hyväksyttäisiin seuraavasti: " Lapsilisää maksetaan korotettuna kaikista alle 7-vuotiaista lapsista siten, että lapsilisän määrä on ensimmäisestä lapsesta 100,00 euroa, toisesta lapsesta 120,50 euroa, kolmannesta lapsesta 141,00 euroa, neljännestä lapsesta 161,50 euroa ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 182,00 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajalla tässä laissa tarkoitetaan lapsilisän nostamiseen oikeutettua henkilöä, joka ei lapsilisän maksukuukauden alkaessa ole avioliitossa tai joka ennen maksukuukauden alkua on muuttanut puolisostaan erilleen yhteiselämän lopettamiseksi. Yksinhuoltajana ei kuitenkaan pidetä henkilöä, joka elää avioliitonomaisissa olosuhteissa toisen henkilön kanssa. Jos alle 7-vuotias lapsi on 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla laitos- tai perhehoidossa ja lapsilisä maksetaan kunnalle taikka jos lapsilisä 12 §:n 1 momentin nojalla maksetaan lapselle itselleen, lapsilisä on 100 euroa kalenterikuukaudessa. Yksinhuoltajan lapsesta lapsilisä kuitenkin maksetaan korotettuna 38,60 eurolla kalenterikuukaudessa." Tämä tarkoittaa sitä, että perheen kaikki lapset otetaan huomioon korotuksessa.

Raija Vahasalo /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Akaan-Penttilän tekemää ehdotusta.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että 7 § saa vastalauseessa 1 olevan muodon, jossa lähinnä 2 momentissa on kysymys siitä, että sisaruskorotuksista ei luovuta.

Päivi Räsänen /kd:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Rauhalan tekemää ehdotusta.

Osmo Soininvaara /vihr:

Arvoisa puhemies! Vaikka nimelläni kulkevasta vastalauseesta periaatteessa kerran jo äänestettiin, mutta koska tämä äänestysjärjestys menee nyt, kun osa tekee pykälinä ja osa pohjaäänestyksenä, niin toistan sen ehdotuksen, että 7 § hyväksyttäisiin siinä muodossa kuin se on vastalauseessa 2.

Janina Andersson /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan ed. Soininvaaran tekemää ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Toinen varapuhemies:

Ed. Soininvaaran tekemä ehdotus on asia, josta eduskunta on jo ottanut kannan käsittelyn pohjasta päätettäessä. Sitä ei voida ottaa enää uudelleen tässä yhteydessä äänestettäväksi.

Puhemiehen menettely hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Raija Vahasalon kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään hänen edellä esittämässään muodossa.

Ed. Leena Rauhala on ed. Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Toinen varapuhemies:

Ehdotukset ovat vastakkaisia, joten ensin äänestetään niiden välillä ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.

Äänestysjärjestys hyväksytään.

Äänestykset ja päätös:

1) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ja ed. Rauhalan ehdotusten välillä

Ed. Akaan-Penttilän ehdotus "jaa", ed. Rauhalan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 72 jaa- ja 60 ei-ääntä, 1 tyhjä; poissa 66.

( Ään. 3 )

Eduskunta on tässä äänestyksessä hyväksynyt ed. Akaan-Penttilän ehdotuksen.

2) Äänestys ed. Akaan-Penttilän ehdotuksesta mietintöä vastaan

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 77 jaa- ja 56 ei-ääntä; poissa 66.

( Ään. 4 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Eduskunta yhtyy sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

2) Hallituksen esitys saamen kielilaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 46/2003 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys eräiden kaupallis-taloudellisten sopimusten irtisanomisen hyväksymisestä ja laeiksi niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 24/2003 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee ponnessa tarkoitettujen kansainvälisten sopimusten irtisanomista. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimusten irtisanominen hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

4) Hallituksen esitys vuoden 2004 veroasteikkolaiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 48/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2003 vp

Lakialoite  LA 53/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty, hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 5) asiasta.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi tuloverolain muuttamisesta

Lakialoite laiksi tuloverolain 77 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Osittain toinen, osittain ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 49/2003 vp

Lakialoite  LA 138/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2003 vp

Lakialoite  LA 9, 10, 42, 104, 109, 120, 121/2003 vp

Toimenpidealoite  TPA 17, 31, 39, 45, 63/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt, hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus ja lakialoitteen n:o 138/2003 vp pohjalta hyväksytty 2. lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä. Lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä toimenpidealoitteista.

Menettelytapa hyväksytään.

Keskustelua ei synny.

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset hyväksytään.

Eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin n:o 9, 10, 42, 104, 109, 120 ja 121/2003 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Eduskunta yhtyy valtiovarainvaliokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laeiksi veronkantolain 4 a §:n ja valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Mikko Kuoppa ed. Iivo Polven kannattamana tehnyt seuraavan lausumaehdotuksen: "Todeten, että käteisenä pankin tiskillä maksettavissa verosuorituksissa palvelumaksu muodostuu usein verrattain suureksi maksettavaan veroon nähden, eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän mahdollisuuksia saada yksittäisten kansalaisten rahalaitoksiin maksamat pienehköt verosuoritukset ilman palvelumaksua."

Selonteko hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Toinen varapuhemies:

Lopuksi on päätettävä ed. Kuopan lausumaehdotuksesta.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Kuopan ehdotus "ei".

Toinen varapuhemies:

Äänestyksessä on annettu 92 jaa- ja 22 ei-ääntä; poissa 85.

( Ään. 5 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laeiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 3 ja 7 §:n, asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 27 §:n ja liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 109/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys hallintolain edellyttämiksi muutoksiksi verolainsäädäntöön

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 117/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 126/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 79/2003 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 6/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

11) Hallituksen esitys laiksi sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta sekä laiksi sähkömarkkinalain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 95/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 3/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

12) Hallituksen esitys laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 60/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 4/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

13) Hallituksen esitys laiksi sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 114/2003 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 5/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

14) Hallituksen esitys laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 56/2003 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö n:o 30. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

15) Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 32 §:n muuttamisesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 58/2003 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 1/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö n:o 1. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotukset yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yleiskeskustelua ei synny.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotusten sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyy.

16) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 77/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 18/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 18. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/1/2003

17) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 62/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2003 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 19. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Ensimmäinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/2/2003

18) Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 63/2003 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 20/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 20. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

19) Hallituksen esitys laiksi aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 70/2003 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 6/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö n:o 6. Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen otetaan lakiehdotus yksityiskohtaiseen käsittelyyn.

Yksityiskohtainen käsittely:

Lakiehdotuksen sisältö hyväksytään keskustelutta mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

20) Hallituksen esitys laiksi lähestymiskiellosta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rikoslain 21 luvun 17 §:n kumoamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 144/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

21) Hallituksen esitys vuoden 2004 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 145/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 21) asiana oleva hallituksen esitys n:o 145/2003 vp vuoden 2004 talousarvioesityksen (HE 55/2003 vp) täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla valtiovarainvaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan.

22) Hallituksen esitys Pohjoismaisesta kulttuurirahastosta tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 146/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sivistysvaliokuntaan.

23) Hallituksen esitys laiksi ekumeenisesta rukouspäiväjulistuksesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan.

24) Hallituksen esitys elintarvikkeiden ja maatalouden kasvigeenivaroja koskevan kansainvälisen sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-saattamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 148/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

25) Hallituksen esitys laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 149/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti talousvaliokuntaan.

26) Hallituksen esitys laeiksi sairausvakuutuslain, työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 2 §:n ja vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 150/2003 vp

Asia lähetetään puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

27) Hallituksen esitys ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 151/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Päiväjärjestyksen 27) asiana oleva hallituksen esitys n:o 151/2003 vp ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 28/2003 vp) täydentämisestä lähetetään eduskunnan työjärjestyksen 31 §:n nojalla hallintovaliokuntaan, jonka käsiteltävänä mainittu alkuperäinen esitys on.

Asia lähetetään hallintovaliokuntaan.

28) Hallituksen esitys laiksi jätelain muuttamisesta sekä laiksi ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 152/2003 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ympäristövaliokuntaan.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 21.10.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen

​​​​