Täysistunnon pöytäkirja 99/2005 vp

PTK 99/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TIISTAINA 4. LOKAKUUTA 2005

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Mikko Elo /sd
 • Merikukka Forsius /vihr
 • Heidi Hautala /vihr
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Mari Kiviniemi /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Irina Krohn /vihr
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Markku Laukkanen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Minna Lintonen /sd
 • Leena Luhtanen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Reino Ojala /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Erkki Pulliainen /vihr
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Kimmo Sasi /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Timo Seppälä /kok
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Irja Tulonen /kok
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • Raimo Vistbacka /ps
 • Tuula Väätäinen /sd

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

4.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Heidi Hautala /vihr
 • Valto Koski /sd
 • Marjaana Koskinen /sd
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pentti Tiusanen /vas
 • Tapani Tölli /kesk
 • Tuula Väätäinen /sd
 • Ulla-Maj Wideroos /r

4. ja 5.10. edustajat

 • Liisa Jaakonsaari /sd
 • Risto Kuisma /sd
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Jouko Laxell /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Reino Ojala /sd
 • Eero Reijonen /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Raimo Vistbacka /ps

4.—6.10. edustajat

 • Minna Lintonen /sd
 • Erkki Tuomioja /sd

4.—11.10. edustaja

 • Mari Kiviniemi /kesk

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

4.—7.10. edustaja

 • Timo Seppälä /kok

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

4.10. edustajat

 • Markku Rossi /kesk
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Unto Valpas /vas

Puhemies:

Ed. Merikukka Forsius pyytää vapautusta eduskuntatyöstä muun syyn vuoksi ajalle 4.—21.10.2005. Kun poissaolo tulisi kestämään yli viikon, on täysistunnon työjärjestyksen 48 §:n mukaan päätettävä asiasta. Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Ed. Forsiuksen pyyntöön suostutaan.

__________

U-asiat

Puhemies:

Ilmoitetaan, että valtioneuvosto on 29. päivänä syyskuuta 2005 päivätyllä kirjelmällään toimittanut eduskunnalle perustuslain 96 §:n 2 momentissa tarkoitetun Euroopan unionin asian U 26/2005 vp.

Ilmoitetaan edelleen, että puhemies on lähettänyt mainitun asian käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava asiasta lausunto.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Erikoisvaliokuntien täydennysvaalit

Vaaleja

Puhemies:

Päiväjärjestyksen 1) asiana on erikoisvaliokuntien täydennysvaalit.

Kun perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan täydennysvaaleja varten vaalisäännön 8 ja 13 §:n mukaisesti jätetyissä ehdokaslistoissa on valiokuntien jäseniksi ehdotettu valittaviksi yhtä monta kuin vaaleissa on valittavia, totean vaalisäännön 10 §:n nojalla, että vaalit ovat yksimielisiä ja että valituiksi ovat tulleet ehdokaslistojen mukaisesti

perustuslakivaliokunnan jäseneksi ed. Sinikka Hurskainen ja

ympäristövaliokunnan jäseneksi ed. Miapetra Kumpula-Natri.

Asia on loppuun käsitelty.

2) Valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Heinäluoma ja ministeri Huovinen)

Ainoa käsittely

Valtioneuvoston kirjelmä  VN 6/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on 29. päivänä syyskuuta 2005 päivätty valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat valtiovarainministeri Eero Heinäluoman sekä liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen selvitykset sidonnaisuuksistaan. Työjärjestyksen 29 §:n mukaan eduskunta ei tee päätöstä kirjelmän johdosta.

Keskustelua ei synny.

Asia on loppuun käsitelty.

3) Hallituksen esitys laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 28/2004 vp

Suuren valiokunnan mietintö  SuVM 1/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 6/2005 vp

Puhemies:

Jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä suuren valiokunnan mietinnön pohjalta päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/1/2005

4) Hallituksen esitys WIPOn tekijänoikeussopimuksen ja WIPOn esitys- ja äänitesopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 29/2004 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä sivistysvaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvistä ehdotuksista, jotka koskevat sopimusten hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista, jotka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimukset hyväksytään.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

5) Hallituksen esitys laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 103/2005 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 4/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

6) Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 13 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 105/2005 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetty lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

7) Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 101/2005 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

8) Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 69/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 10/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Lakiehdotukset hyväksytään.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

9) Hallituksen esitys Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 73/2005 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 11/2005 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan. Sen jälkeen päätetään ainoassa käsittelyssä ympäristövaliokunnan mietinnön ensimmäiseen ponteen sisältyvästä ehdotuksesta, joka koskee sopimuksen hyväksymistä. Lopuksi päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta, joka voidaan nyt hyväksyä tai hylätä.

Keskustelua ei synny.

Sopimus hyväksytään.

Lakiehdotus hyväksytään.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy.

Asia on loppuun käsitelty.

10) Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2005 vp (Toimi Kankaanniemi /kd ym.)

Toinen varapuhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

11) Hallituksen esitys laiksi museolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 79/2005 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 10/2005 vp

Mietintö pannaan pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Toinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona kello 15.

Täysistunto lopetetaan kello 17.50.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Jarmo Vuorinen