Täysistunnon pöytäkirja 99/2006 vp

PTK 99/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. KESKIVIIKKONA 11. LOKAKUUTA 2006

Puhetta johtaa puhemies Paavo Lipponen.

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkitään täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat edustajat:

 • Mikko Alatalo /kesk
 • Kaarina Dromberg /kok
 • Jan-Erik Enestam /r
 • Tarja Filatov /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Tony Halme /ps
 • Susanna Huovinen /sd
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Ilkka Kanerva /kok
 • Marjukka Karttunen /kok
 • Katri Komi /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Miapetra Kumpula-Natri /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Suvi Lindén /kok
 • Leena Luhtanen /sd
 • Hannes Manninen /kesk
 • Marjo Matikainen-Kallström /kok
 • Riikka Moilanen-Savolainen /kesk
 • Virpa Puisto /sd
 • Simo Rundgren /kesk
 • Mauri Salo /kesk
 • Arto Seppälä /sd
 • Suvi-Anne Siimes /vas
 • Erkki Tuomioja /sd
 • Jari Vilén /kok
 • Ulla-Maj Wideroos /r
 • Jaana Ylä-Mononen /kesk

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuvat seuraavat edustajat:

 • Leena Luhtanen /sd
 • Virpa Puisto /sd
 • Arto Seppälä /sd
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Ilkka Kanerva /kok

__________

Eduskuntatyöhön liittyvissä tehtävissä olevat edustajat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavat ilmoitukset poissaolosta täysistunnosta eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi:

11.10. edustajat

 • Ilkka Kanerva /kok
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Simo Rundgren /kesk

11. ja 12.10. edustajat

 • Susanna Huovinen /sd
 • Jari Vilén /kok

Sairauspoissaolot

Merkitään, että puhemiesneuvosto on käsitellyt seuraavan ilmoituksen poissaolosta täysistunnosta sairauden vuoksi:

11. ja 12.10. edustaja

 • Tarja Filatov /sd

Poissaololuvat

Merkitään, että puhemiesneuvosto on myöntänyt seuraavat luvat poissaoloon täysistunnosta muun syyn vuoksi:

11.10. edustajat

 • Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Tuija Brax /vihr
 • Susanna Haapoja /kesk
 • Kauko Juhantalo /kesk
 • Jari Koskinen /kok
 • Jere Lahti /kok
 • Virpa Puisto /sd
 • Martin Saarikangas /kok
 • Pertti Salovaara /kesk
 • Arto Seppälä /sd

11. ja 12.10. edustajat

 • Marjukka Karttunen /kok
 • Mikaela Nylander /r

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 137/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 22/2006 vp

Toimenpidealoite  TPA 6/2004 vp, 21, 82/2005 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö n:o 22. Yleiskeskustelu asiasta päättyi eilen pidetyssä istunnossa.

PTK 98/16/2006

Yksityiskohtainen käsittely:

6 §

Keskustelu:

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisesti ehdotuksen 6 §:n muuttamisesta, joka huomattavasti helpottaisi sotainvalidien asemaa.

Olli Nepponen /kok:

Arvoisa puhemies! Kannatan tehtyä ehdotusta.

Keskustelu päättyy.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Eero Akaan-Penttilä ed. Olli Nepposen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.

Selonteko hyväksytään.

Äänestys ja päätös:

Mietintö "jaa", ed. Akaan-Penttilän ehdotus "ei".

Puhemies:

Äänestyksessä on annettu 91 jaa- ja 74 ei-ääntä; poissa 34.

( Ään. 1 )

Eduskunta on hyväksynyt mietinnön.

Voimaantulosäännös, johtolause ja nimike hyväksytään keskustelutta.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyy.

__________

ULKOPUOLELLA PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ESITELTÄVÄT ASIAT:

2) Lapsiperheiden aseman parantaminen

Vastaus ja keskustelu

Välikysymys  VK 4/2006 vp

Puhemies:

Ulkopuolella päiväjärjestyksen annetaan vastaus ed. Tarja Cronbergin ym. allekirjoittamaan välikysymykseen n:o 4 lapsiperheiden aseman parantamisesta.

Valtioneuvoston vastauksen ja ed. Cronbergin puheenvuoron jälkeen käydään nopeatahtinen keskustelu etukäteen varattujen puheenvuorojen osalta. Nopeatahtisessa keskusteluosuudessa ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 10 minuuttia, ja sen jälkeen käytettävät puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia.

Sitten kun välikysymyksen johdosta käyty keskustelu on päättynyt, esitän eduskunnan hyväksyttäväksi työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaisen päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodon. Niiden, jotka eivät hyväksy tällaista yksinkertaista päiväjärjestykseen siirtymistä, tulee työjärjestyksen 22 §:n 3 momentin mukaan jo keskustelun aikana tehdä ehdotus perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi tai asian lähettämisestä valiokuntaan.

Valtioneuvoston vastaus välikysymykseen:

Puhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 101/1/2006

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna torstaina kello 16.30.

Täysistunto lopetetaan kello 22.28.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen