Täysistunnon pöytäkirja 99/2008 vp

PTK 99/2008 vp

Tarkistettu versiio 2.0

99. PERJANTAINA 24. LOKAKUUTA 2008

Puhetta johtivat puhemies Seppo Kääriäinen (15.26—17.55) ja puhemies Sauli Niinistö (17.55—18.37).

Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Hallituksen esitys Kaupthing Bankin Suomen sivuliikkeeseen tehtyjen talletusten maksuun liittyvästä valtiontakuusta

Ainoa käsittely

Hallituksen esitys  HE 182/2008 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 15/2008 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö.

Puhemies:

Keskustelussa on ed. Markku Uusipaavalniemi ed. Markus Mustajärven kannattamana ehdottanut, että eduskunta ei anna suostumusta valtiontakuuseen.

Ed. Kari Rajamäki on ed. Jukka Gustafssonin kannattamana tehnyt seuraavan vastalauseen 1 pohjalta tarkennutun lausumaehdotuksen: "Hyväksyessään esityksen eduskunta edellyttää, että hallitus ennen eduskunnan takauspäätöksen täytäntöönpanoa huolella selvittää liiketaloudellisen ja luottotappioriskin sekä juridisen riskin rajaukset. Jos valtion vastuut eivät pysy eduskunnan takauspäätöksen mukaisina, tulee ne saattaa eduskunnan käsittelyyn perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisella tavalla."

Ed. Mikko Kuoppa on ed. Esko-Juhani Tennilän kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.

Selonteko hyväksyttiin.

Puhemies:

Ed. Rajamäen ehdotus on tehty vasta keskustelun aikana ilman, että se on jätetty kirjallisena ennen täysistuntoa keskuskansliaan, ja työjärjestyksen 58 §:n 2 momentin mukaan puhemies voi erityisestä syystä ottaa näin tehdyn ehdotuksen äänestykseen. Erityiset syyt ovat nyt tämän asian nopea käsittelyaikataulu ja se seikka, että ed. Rajamäki oli tehnyt kuitenkin lähellä tätä olevan vastalauseen mukaisen ehdotuksen.

Päätökset

Puhemies:

Ensin on päätettävä suostumuksen antamisesta.

Ilmoitan, että pöytäkirjaan merkitään, miten kukin edustaja on äänestänyt.

Äänestyksessä eduskunta antoi suostumuksen valtiontakuuseen mietinnön mukaisesti äänin

jaa 127, ei 5; poissa 67.

( Ään. 1 )

( liite1 )

Puheenvuoron saatuaan lausui

Jacob Söderman /sd:

Arvoisa puhemies! Tarkoitukseni oli äänestää "jaa", mutta ilmeisesti se ei onnistunut. Voidaanko se merkitä pöytäkirjaan?

Puhemies:

Merkitään ed. Södermanin ilmoitus, että hänen tarkoituksenaan oli äänestää "jaa", mutta tämä ei taululta ilmennyt.

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista.

Äänestyksessä ed. Kari Rajamäen ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 92, ei 41; poissa 66.

( Ään. 2 )

Äänestyksessä ed. Mikko Kuopan ehdotuksesta mietintöä vastaan eduskunta hyväksyi mietinnön äänin

jaa 92, ei 41; poissa 66.

( Ään. 3 )

Asian käsittely päättyi.

2) Laki lapsilisälain 7 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 109/2008 vp (Tarja Filatov /sd ym.)

Puhemies:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Keskustelu keskeytettiin tänään pidetyssä ensimmäisessä täysistunnossa. Tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen 3) asiasta.

PTK 98/5/2008

Päätökset

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin ja asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

3) Laki lapsilisälain 1 ja 8 §:n muuttami-sesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 110/2008 vp (Anneli Kiljunen /sd)

Asia lähetettiin puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. [Keskustelu sallittu 2) asian yhteydessä.]

4) Hallituksen esitys Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tai lakkauttamisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 154/2008 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

5) Hallituksen esitys Suomen ja Slovenian välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 144/2008 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 155/2008 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 10/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

7) Hallituksen esitys laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain, merimieseläkelain 4 §:n ja merityöaikalain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 148/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 13/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

8) Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain 6 ja 8 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 149/2008 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 14/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

9) Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 138/2008 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 4/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

10) Hallituksen esitys laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 129/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 19/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

11)  Hallituksen esitys laiksi säteilylain 52 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 169/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 7/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

12) Hallituksen esitys laeiksi maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 ja 2 §:n ja maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 22 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 133/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 8/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

13) Hallituksen esitys 94. Kansainvälisen merityökonferenssin hyväksymän merityötä koskevan yleissopimuksen, 2006, johdosta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 91/2008 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö  TyVM 9/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti seuraavaan täysistuntoon.

__________

Puhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on 4.11.2008 kello 14.

Toivotan edustajille oikein hyvää vapaaviikkoa, joka varmaan on toimea täynnä kylläkin.

Täysistunto lopetettiin kello 18.37.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen