Täysistunnon pöytäkirja 99/2009 vp

PTK 99/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

99. TIISTAINA 3. MARRASKUUTA 2009

Puhetta johtivat puhemies Sauli Niinistö (14.03—16.00), ensimmäinen varapuhemies Seppo Kääriäinen (16.00—18.02 ja 19.58—20.00) ja toinen varapuhemies Johannes Koskinen (18.02—19.58).

Nimenhuuto

Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 30 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa):

 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Maarit Feldt-Ranta /sd (s)
 • Merikukka Forsius /kok (s)
 • Anne Holmlund /kok (e)
 • Sinikka Hurskainen /sd (s)
 • Reijo Kallio /sd (e)
 • Tanja Karpela /kesk (p)
 • Jyrki Kasvi /vihr (e)
 • Anneli Kiljunen /sd (s)
 • Kimmo Kiljunen /sd (e)
 • Jaakko Laakso /vas (e)
 • Sanna Lauslahti /kok (e)
 • Suvi Lindén /kok (e)
 • Tuija Nurmi /kok (e)
 • Mats Nylund /r
 • Johanna Ojala-Niemelä /sd (p)
 • Tuula Peltonen /sd (e)
 • Lyly Rajala /kok
 • Kari Rajamäki /sd
 • Johanna Sumuvuori /vihr (p)
 • Jacob Söderman /sd (s)
 • Tommy Tabermann /sd (s)
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Unto Valpas /vas
 • Matti Vanhanen /kesk (e)
 • Jan Vapaavuori /kok (e)
 • Mirja Vehkaperä /kesk (p)
 • Henna Virkkunen /kok (e)
 • Erkki Virtanen /vas
 • Raimo Vistbacka /ps

Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 2 edustajaa:

 • Erkki Virtanen /vas (14.19)
 • Raimo Vistbacka /ps (14.28)

__________

U-asiat

Puhemies:

Valtioneuvosto on 22.10.2009 ja 29.10.2009 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asiat U 70—74/2009 vp, ja puhemies on lähettänyt ne käsiteltäviksi suureen valiokuntaan, jolle

asioista U 70 ja 73 talousvaliokunnan,

asiasta U 71 valtiovarainvaliokunnan,

asiasta U 72 hallintovaliokunnan sekä

asiasta U 74 maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

__________

Toimielinten jäsenet

Puhemies:

Ed. Antti Kaikkonen pyytää vapautusta Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäsenyydestä.

Puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä.

Pyyntöön suostuttiin.

Puhemies:

Täydennysvaali toimitetaan keskiviikkona 4.11.2009 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat täydennysvaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään mainittuna keskiviikkona kello 11.

__________

PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT:

1) Lakivaliokunnan täydennysvaali

Vaaleja

Puhemies:

Totean, että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti lakivaliokunnan jäseneksi ed. Markku Rossin.

2) Hallituksen esitys aluehallinnon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 59/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 13/2009 vp

Puhemies:

Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi 1.—6., 8. ja 10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 7. ja 9. lakiehdotuksen hylkäämisestä.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

3) Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2008

Ainoa käsittely

Kertomus  K 10/2009 vp

Talousvaliokunnan mietintö  TaVM 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö. Keskustelu asiasta keskeytettiin 23.10.2009 pidetyssä täysistunnossa.

PTK 98/1/2009

Toinen varapuhemies:

Keskustelussa on ed. Markku Uusipaavalniemi ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen mukaisen kannanoton kertomuksen johdosta.

Selonteko myönnetään oikeaksi.

Toinen varapuhemies:

Koska ed. Markku Uusipaavalniemen ehdotusta ei ole kannatettu, se raukeaa.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta.

Asian käsittely päättyi.

4) Hallituksen esitys Suomen ja Sierra Leonen erityistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 120/2009 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 11/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

5) Hallituksen esitys laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 173/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

6) Hallituksen esitys Suomen ja Espanjan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 168/2009 vp

Hallintovaliokunnan mietintö  HaVM 12/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi sopimuksen.

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

7) Hallituksen esitys laiksi Varustamoliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 143/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 15/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/2/2009

8) Hallituksen esitys laiksi Merenkulkulaitoksen tuotantotoiminnan muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 144/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 16/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/3/2009

9) Hallituksen esitys Ilmailulaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 145/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 17/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/4/2009

10) Hallituksen esitys joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 110/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 18/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Asian käsittely päättyi.

11) Hallituksen esitys laiksi kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 163/2009 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö  MmVM 8/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

12) Hallituksen esitys laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 3 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 107/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 7/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Keskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.

Asian käsittely päättyi.

13) Hallituksen esitys laeiksi kunnallisen eläkelain, kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 170/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 34/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset.

Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

14) Hallituksen esitys työnantajan kansaneläkemaksun poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 147/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 35/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Toinen varapuhemies:

Asian käsittely keskeytetään.

Asian käsittelyä jatketaan:  PTK 100/5/2009

15) Hallituksen esitys laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 89/2009 vp

Ympäristövaliokunnan mietintö  YmVM 6/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä.

Päätökset

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen.

Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.

Asian käsittely päättyi.

16) Hallituksen esitys laeiksi Rikosseuraamuslaitoksesta sekä kielilain 40 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 92/2009 vp

Lakivaliokunnan mietintö  LaVM 13/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

17) Hallituksen esitys laeiksi Liikennevirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirastosta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2009 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö  LiVM 19/2009 vp

Toinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

18) Hallituksen esitys Suomen, Amerikan yhdysvaltojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan soveltamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 186/2009 vp

Puolustusvaliokunnan mietintö  PuVM 3/2009 vp

Ensimmäinen varapuhemies:

Käsittelyn pohjana on puolustusvaliokunnan mietintö. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä.

Yleiskeskustelua ei syntynyt.

Päätökset

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.

Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

19) Hallituksen esitys laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 119/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 20/2009 vp

Lakialoite  LA 82/2008 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

20) Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain muuttamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 135/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 21/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

21) Hallituksen esitys Puolan kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 113/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 22/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

22) Hallituksen esitys eräiden Bermudan kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 126/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 23/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

23) Hallituksen esitys eräiden Caymansaarten kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 127/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 24/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

24) Hallituksen esitys eräiden Brittiläisten Neitsytsaarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 128/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 25/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

25) Hallituksen esitys Luxemburgin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 160/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 26/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

26) Hallituksen esitys Belgian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 198/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 27/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

27) Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 199/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 28/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

28) Hallituksen esitys eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 200/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 29/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

29) Hallituksen esitys Sveitsin kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 204/2009 vp

Valtiovarainvaliokunnan mietintö  VaVM 30/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

30) Hallituksen esitys laiksi Suomen Akatemiasta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 27/2009 vp

Sivistysvaliokunnan mietintö  SiVM 8/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

31) Hallituksen esitys laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 191/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 36/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

32) Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta

Mietintöjen pöydällepano

Hallituksen esitys  HE 131/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 37/2009 vp

Mietintö pantiin pöydälle puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaisesti 4.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

__________

Ensimmäinen varapuhemies:

Eduskunnan seuraava täysistunto on huomenna keskiviikkona 4.11.2009 kello 14.

Täysistunto lopetettiin kello 20.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi:

Seppo Tiitinen