Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

2) Hallituksen esitys eduskunnalle valvottua koevapautta koskevaksi lainsäädän-nöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 140/2012 vp

Oikeusministeri   Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies! Värderade talman! Hallituksen esitys sisältää kolme keskeistä ehdotusta. Ensinnäkin ehdotetaan säädettäväksi nykyistä huomattavasti täsmällisemmät säännökset valvotun koevapauden edellytyksistä ja täytäntöönpanosta.

Aloitan kertomalla, että valvottu koevapaus on enintään 6 kuukauden pituinen jakso, joka ajoittuu ehdottoman vankeusrangaistuksen loppuun juuri ennen ehdonalaista vapauttamista. Valvotun koevapauden järjestelmä otettiin käyttöön jo vuonna 2006 osana vangin suunnitelmallista ja asteittaista vapauttamista. Tämä järjestelmä on toiminut hyvin, ja 85 prosenttia valvottuun koevapauteen päästetyistä suorittaa koevapautensa loppuun.

I propositionen föreslås att en lag om övervakad frihet på prov ska stiftas och att man i denna ska samla bestämmelserna om målen med förutsättningarna för och verkställigheten av övervakad frihet på prov. De bestämmelser som i nuläget finns på förordningsnivå upphöjs till lag. Syftet med övervakad frihet på prov preciseras så att det tydligare än förr framgår att den övervakade friheten på prov är en del av det planmässiga och stegvisa frigivningsförfarandet.

Käsitteellisesti koevapaus on vankeusaikaa, ja törkeissä rikkomustapauksissa koevapauteen sijoitettu toimitetaan takaisin vankilaan suorittamaan koevapaudesta suorittamatta olevaa osaa. Lailla mahdollistettaisiin samojen teknisten laitteiden käyttö, joita käytetään nykyisin valvontarangaistuksen valvonnassa: esimerkiksi pantavalvontalaitteen käyttö tulisi mahdolliseksi. Valvonnan sisältö määriteltäisiin kuitenkin yksilöllisesti vangin arvioidun valvonnan tarpeen perusteella.

Innehållet i övervakningen ska definieras individuellt utifrån fångens uppskattade behov av övervakning.

Toisekseen hallituksen esitys sisältää myös ehdotuksen seksuaalirikollisille tarkoitetun lääkehoidon ja siihen mahdollisesti liitettävän psykososiaalisen hoidon ja tuen mahdollistamisesta. Ehdotuksen tarkoituksena on vähentää seksuaalirikosten uusimista. Tavoitteena on turvata seksuaalirikosten uhrien henkilökohtaista koskemattomuutta. Seksuaalirikokset aiheuttavat uhrille suurta kärsimystä.

Lääkehoito ja siihen mahdollisesti liitettävä muu hoito ja tuki olisivat valvotun koevapauden edellytys, ja ne jatkuisivat myös ehdonalaisen vapauden ajan. Lääkehoito perustuisi aina vangin aitoon suostumukseen, mutta jos vanki lopettaisi lääkkeiden käytön koevapaudessa, koeva-paus peruutettaisiin. Jos vanki lopettaisi lääkkeiden käytön ehdonalaisessa vapaudessa, tuomio-istuin voisi syyttäjän esityksestä määrätä ehdonalaisen vapauden menetetyksi ja jäännösrangaistusta täytäntöönpantavaksi 4—14 vuorokaudeksi. Tässä noudatettaisiin selkeyden vuoksi samaa sääntelyä kuin muissakin ehdonalaisen vapauden valvontamääräysten törkeissä rikkomusta-pauksissa. Asiasta säädetään ehdonalaisen vapauden valvonnasta annetun lain 10 §:ssä.

Lääkehoidon kesto ja sisältö määräytyisivät yksilöllisin perustein, mutta sen enimmäiskesto olisi ehdonalaisen vapauden keston pituinen. Kannattaa myös huomata, että lääkehoidossa käytettäisiin samoja lääkkeitä kuin muussakin terveydenhoidossa. Lääkkeet voivat olla sukupuoliviettiä vaimentavaa hormonaalista lääkehoitoa, masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoidossa käytettävää lääkehoitoa tai, jos rikollinen käyttäytyminen liittyisi päihteiden käyttöön, myös Antabusta tai metadonikorvaushoitoa. Hormonaalisesta lääkehoidosta pisin kokemus on Tanskalla, missä sitä on käytetty vuodesta 1989 lähtien.

Kolmanneksi hallituksen esitys sisältää ehdotuksen siitä, että vankilan ulkopuolella tapahtuvan toiminnan lupaehtoja voitaisiin valvoa sähköisin välinein, muun muassa pantavalvontalaitteilla. Ulkopuolisia lupia ovat opintolupa, siviilityölupa ja sijoittaminen ulkopuoliseen laitokseen.