Täysistunnon pöytäkirja 105/2012 vp

PTK 105/2012 vp

105. TIISTAINA 6. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

3) Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 141/2012 vp

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, värderade talman! Kysymys eräiden vakavimpien rikosten valmistelun rangaistavuudesta on ollut esillä julkisuudessa Liedon rahankuljetusryöstön sekä Kauhajoen ja Jokelan koulusurmien tutkintojen yhteydessä. Vakavimpien rikosten valmistelun kriminalisointi sisältyy hallitusohjelmaan. Hallituksen eduskunnalle antaman esityksen 141/2012 vp:n mukaan rangaistaviksi teoiksi säädettäisiinkin henkirikoksen, törkeän pahoinpitelyn, panttivangin ottamisen ja törkeän ryöstön valmistelu.

Frågan om straffbarhet för förberedelse till vissa av de allvarligaste brotten har diskuterats i offentligheten i samband med utredningarna av värdetransportrånet i Lundo och skolmorden i Kauhajoki och Jokela. Kriminalisering av förberedelse till de grövsta brotten ingår i regeringsprogrammet. Enligt den nu aktuella regeringspropositionen som har överlämnats till riksdagen ska förberedelse till brotten mot liv, grov misshandel, tagande av gisslan och grovt rån kriminaliseras.

Suomen lainsäädännössä tiettyjen vakavimpien rikosten valmistelu on jo nyt säädetty rangaistavaksi. Valmistelun kriminalisointi on usein perustunut kansainvälisiin sopimuksiin. Esimerkiksi huumausainerikoksen, rahanväärennyksen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelu on rangaistavaa. Valmistelun erillinen rangaistavuus on käytännössä merkityksellinen vain silloin, kun teko todella jää vain valmistelun asteelle eikä siis täytettyä rikosta tai edes sen yritystä tapahdu.

Rikosten valmistelun kriminalisoiminen on varsin haastavaa. Pelkistä pahoista ajatuksista ei voida rangaista, ja oikeusvaltiollinen laillisuusperiaate edellyttää, että rangaistava menettely kuvataan tarkasti rikoksen tunnusmerkistössä. Nyt annetun lakiesityksen mukaan törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen, murhan, tapon, surman tai törkeän pahoinpitelyn, valmisteluun syyllistyisi henkilö, joka rikoksen tekemistä varten pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista välinettä tai muuten rikokseen erityisesti soveltuvaa tekovälinettä.

Enligt propositionen ska den som, i syfte att begå ett brott, innehar ett skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt redskap som är jämförbart med dessa, eller ett redskap som är särskilt lämpat som hjälpmedel vid brottet dömas för förberedelse till grovt brott mot liv och hälsa, det vill säga mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter eller grov misshandel.

Valmistelurikokseen syyllistyisi myös, jos sopii toisen kanssa henkirikoksen tai törkeän pahoinpitelyn tekemisestä tai laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman. Rikoksen valmistelua olisi myös se, jos palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista henkirikokseen tai törkeään pahoinpitelyyn taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen.

Tapon yrityksen maksimirangaistus on 9 vuotta vankeutta. Murhan yrityksestä tuomitaan 2—12 vuodeksi vankeuteen. Valmistelun kriminalisoinnissa enimmäisrangaistuksen on oltava näitä matalampi, koska rikoksen valmistelu on rikoksen yritystäkin varhaisempi rikoksen esivaihe. Enimmäisrangaistuksena törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta voitaisiin tuomita 4 vuotta vankeutta.

Panttivangin ottamisen valmistelun ja törkeän ryöstön valmistelun tunnusmerkistöissä olisi osin samoja tekotapoja kuin törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelussa. Osin tekotavat eroavat. Panttivangin ottamisen valmisteluun syyllistyisi muun muassa henkilö, joka panttivangin ottamista varten valmistaa tai hankkii rikoksen toteuttamiseen tarvittavan tilan. Törkeän ryöstön valmisteluun syyllistyisi muun muassa henkilö, joka törkeän ryöstön tekemistä varten hankkii rikoksen tekemisessä tarpeellisen erityisen tiedon. Samoin rangaistusvastuuseen joutuisi, jos sopii toisen kanssa törkeän ryöstön tekemisestä tai laatii sitä koskevan yksityiskohtaisen suunnitelman. Molempien rikosten enimmäisrangaistus olisi 3 vuotta vankeutta.

Valmistelun rangaistavuuden edellytyksenä olisi, että tekijä on suorittanut valmistelutoimen nimenomaan jonkin edellä mainitun rikoksen tekemistä varten. Rikoksen valmistelusta ei voitaisi syyttää, jos vaara rikoksen toteuttamisesta on vähäinen. Henkilö olisi rangaistusvastuusta vapaa myös, jos hän on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen valmistelusta tai estänyt sen jatkumisen. Sama koskee tilannetta, jossa hän on muuten poistanut oman toimintansa merkityksen rikoksen valmistelussa.

Esitykseen sisältyvillä lainmuutoksilla turvattaisiin se, että poliisilla olisi asianmukaiset keinot valmistelurikosten tutkinnassa, muun muassa mahdollisuus telekuunteluun, televalvontaan ja tekniseen tarkkailuun sekä peitetoimintaan. Rikosten ennaltaehkäisyä koskevat poliisin toimintavaltasäännökset kattavat jo nykyisin nämä tilanteet.