Täysistunnon pöytäkirja 109/2012 vp

PTK 109/2012 vp

109. TIISTAINA 13. MARRASKUUTA 2012 kello 14.00

3) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 §:n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 153/2012 vp

Oikeusministeri  Anna-Maja  Henriksson

Arvoisa puhemies, värderade talman! Hallituksen esityksessä eduskunnalle hovi- ja hallinto-oikeuslain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamiseksi esitetään toteutettavaksi hovi- ja hallinto-oikeuksien rakenneuudistus siten, että Itä-Suomen ja Kouvolan hovioikeudet yhdistetään ja uusi Itä-Suomen hovioikeus sijoitetaan Kuopioon. Edelleen esitetään, että Kouvolan ja Kuopion hallinto-oikeudet sekä Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet yhdistetään ja uudet hallinto-oikeudet sijoitetaan Kuopioon ja Ouluun. Hovioikeuksia olisi siten jatkossa viisi ja hallinto-oikeuksia kuusi. Lisäksi tuomioistuinten asiamääriä tasattaisiin myöhemmin valtioneuvoston asetuksilla säädettävillä tuomiopiirimuutoksilla. Asetusmuutoksilla Kainuun käräjäoikeus siirrettäisiin nykyisestä Itä-Suomen hovioikeuden tuomiopiiristä Rovaniemen hovioikeuden tuomiopiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeus joko Turun tai Helsingin hovioikeuden tuomiopiiriin. Päijät-Hämeen maakunta puolestaan siirrettäisiin nykyisen Kouvolan hallinto-oikeuden tuomiopiiristä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tuomiopiiriin.

Rakenneuudistuksen tavoitteena on luoda vahva tuomioistuinverkosto, joka takaa oikeusturvan saatavuuden muuttuvassa ja yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä. Tulevaisuuden tuomioistuinten toimintaa leimaa EU-oikeuden yhä vahvempi asema, kansallisen lainsäädännön monimutkaistuminen ja rajat ylittävä oikeudenhoito. Kaikki tämä edellyttää vahvaa yleisosaamista ja syvällistä erityisosaamista.

Värderade talman! Antalet ärenden vid hovrätterna har minskat betydligt. Antalet har nästan halverats efter att de nyaste hovrätterna inrättades i slutet av 1970-talet. Antalet ärenden vid förvaltningsdomstolarna har däremot ökat något under de senaste åren, men förra året var antalet lägre. Ärendena har dock delvis blivit mer komplicerade och allt oftare handlägger domstolarna mycket omfattande och svårbehärskade ärenden.

Domstolarna ska även kunna uppfylla de internationella förpliktelser som Finland har förbundit sig till att garantera när det gäller rättvisa rättegångar, bland annat när det gäller snabb behandling av ärenden. Det ställs dessutom stora besparingskrav på domstolarnas verksamhet.

Hovioikeuksien asiamäärät ovat laskeneet merkittävästi. Nuorimpien hovioikeuksien perustamisesta lukien, 1970-luvun lopusta, ne ovat lähes puolittuneet. Hallinto-oikeuksien asiamäärät ovat sen sijaan olleet viime vuosina hienoisessa kasvussa mutta kääntyneet kuitenkin viime vuonna laskuun. Käsiteltävät asiat ovat kuitenkin osin monimutkaistuneet, ja tuomioistuimet joutuvat käsittelemään yhä useammin myös erittäin laajoja ja vaikeasti hallittavia asioita. Tuomioistuinten on pystyttävä vastaamaan myös kansainvälisistä velvoitteista, joihin Suomi on sitoutunut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteuttamiseksi muun muassa asioiden viivytyksettömän käsittelyn osalta. Lisäksi tuomioistuinten toimintaan kohdistuu mittavia säästöpaineita. Tuomioistuinverkoston tiivistäminen ja riittävän vahvojen, yllättävissäkin tilanteissa toimintavarmojen tuomioistuinten luominen on siten näissä oloissa välttämätön keino turvata oikeusturvan saatavuus asianmukaisella tavalla.

Tuomioistuinten sijaintipaikkojen linjaaminen on ollut äärimmäisen vaikea tehtävä. Kuopiota hovi- ja hallinto-oikeuden sijaintipaikkana on puoltanut maantieteellinen sijainti yhdistettyjen tuomioistuinten tuomiopiirien keskiössä sekä ehdotettujen tuomiopiirimuutosten myötä myös väestön painopistealueen sijoittuminen enemmän Kuopion seudulle. Hovioikeuden jääminen Kuopioon helpottaa myös tuomareiden rekrytointia Itä-Suomessa, koska hovioikeuden esittelijänä toimiminen on keskeinen tehtävä tuomariksi kouluttautuessa. Nykyinen Kuopion hallinto-oikeus on suurempi kuin Kouvolan hallinto-oikeus, joten tämä ratkaisu on molempien tuomioistuinten henkilöstöä kokonaisuutena tarkastellen parempi. Osalla Kouvolan hallinto-oikeuden henkilöstöstä on mahdollisuus sijoittua tuomiopiirimuutoksen vuoksi myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Lisäksi Kouvolan tuomioistuinten henkilöstöllä on paremmat mahdollisuudet sijoittua muun muassa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja pääkaupunkiseudun tuomioistuimiin, mikäli heidän ei ole mahdollista siirtyä työskentelemään Kuopioon.

Oulua hallinto-oikeuden sijaintipaikkana puoltaa vahvasti Oulun asema sekä nykyisenä että tulevaisuuden väestökeskittymänä ja Suomen kuudenneksi suurimpana kaupunkina. Rovaniemen hallinto-oikeus, jossa työskentelee 15 henkilöä, on hyvin pieni tuomioistuin.

Arvoisa puhemies! Pääkäsittelyjä ja suullisia käsittelyjä tullaan jatkossakin järjestämään myös niillä paikkakunnilla, joissa hovi- ja hallinto-oikeuden toiminta päättyy, ja tämähän on kansalaisen näkökulmasta se keskeisin ja tärkein asia. Eli asiakaspalvelu tulee pysymään ennallaan. Näille paikkakunnille jää myös pysyvä istuntopaikka. Pääkäsittelyjen järjestämiseksi Kouvolaan jäisi enintään vuoden 2016 loppuun kestäväksi siirtymäkaudeksi myös Itä-Suomen hovioikeuden henkilöstöä.

Henkilöstön asema muutoksessa turvataan. Lakkautettavien tuomioistuinten vakituiselle henkilöstölle on taattu vastaava virka uusissa yhdistyvissä tuomioistuimissa. Kuten jo totesin, osa Kouvolan hallinto-oikeuden henkilöstöstä voisi hakeutua tuomiopiirisiirron johdosta myös Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Henkilöstölle pyritään muutoinkin järjestämään mahdollisuuksia työllistyä lähempänä kotipaikkaansa. Asiaa on jo alustavasti valmisteltu oikeusministeriön asettaman rakenneuudistusta valmistelevan projektin henkilöstöryhmässä. Henkilöstöä koskevia ratkaisuja ei kuitenkaan voida ryhtyä toteuttamaan ennen kuin eduskunta on hyväksynyt ehdotetut lainsäädäntömuutokset.

Uudistuksen pääasiallinen tavoite on tuomioistuinverkoston vahvistaminen. Uudistuksen johdosta on kuitenkin pidemmällä aikavälillä saatavissa palkkaus- ja vuokrakuluissa noin 2 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan vuodesta 2014 lähtien siten, että tavoitteena on tuomioistuinten hallinnollinen yhdistyminen vuoden alusta. Toimitilojen valmistumisesta ja muista syistä johtuen on mahdollista, että henkilöstön siirtyminen tapahtuisi myöhemmin asianomaisena vuonna.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Meillä on aika paljon pyydettyjä puheenvuoroja useaan asiakohtaan. Nyt mennään puhujalistan mukaisesti ja yritetään välttyä debateilta, ellei tule aivan välttämätöntä pakkoa.