Täysistunnon pöytäkirja 115/2012 vp

PTK 115/2012 vp

115. TORSTAINA 22. MARRASKUUTA 2012 kello 16.00

9) Laki eläinlääkintähuoltolain 12 §:n muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Lakialoite  LA 70/2012 vp (Mats Nylund /r ym.)

Mats  Nylund  /r (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies, värderade herr talman! För ett par år sedan förnyades veterinärvårdslagen grundligt och där infördes då bland annat 12 § som handlar om nationella hälsovårdsprogrammet. I korthet handlar det om att djuruppfödaren och en veterinär uppgör ett hälsovårdsavtal som innefattar bland annat regelbundna veterinärbesök, en kartläggning av förhållandena på djurhållningsplatsen och ett åtgärdsprogram för att rätta till eventuella brister och förbättra djurens välfärd. Dessutom ingår noggranna uppföljningar av djurhälsosituationen. På nötsektorn finns ett fungerande system, Naseva, och på svinsektorn finns ett motsvarande system, Sikava, där man noggrant för bok och statistik över hur djurhälsosituationen är.

Arvoisa herra puhemies! Suomessa olevilla vajaalla tuhannella turkiseläintilalla toiminnan painopistettä on tarpeen siirtää sairauksien ennaltaehkäisyyn ja tuottavuuden nostoon eläinten hyvinvointia parantamalla. Tuotantoeläintilojen — mukaan lukien turkiseläintilat — terveydenhuollolla tarkoitetaan eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämistä ja edistämistä tuotantoyksikön taloudellisen tuloksen parantamiseksi. Terveydenhuoltojärjestelmässä eläin ja sen hyvinvointi ovat keskiössä.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry on alkanut luoda elinkeinolle kyseistä omaa järjestelmää vuoden 2012 aikana. Syksyn 2012 aikana järjestelmää kehitetään edelleen useissa elinkeinon työryhmissä ja sille luodaan myös omat internetsivut sianlihatuotantosektorin Sikavan ja maidon- ja naudanlihantuotantosektorin Nasevan mukaisesti.

Ensimmäiset terveydenhuoltokäynnit tehtäneen pilottitiloille tammi—helmikuun aikana 2013, ja niistä kerätyn tiedon perusteella pystytään asettamaan hälytysraja-arvoja oletuksen mukaan esimerkiksi pentukuolleisuudelle, eri sairauksien oireille ja penikoimattomille tyhjäksi jääneille naaraille. Hälytysrajojen ylityttyä tilanteeseen puututaan terveydenhuoltokäynnin aikana ja ongelma pyritään selvittämään.

Kansallisiksi yleisiksi tavoitteiksi turkiseläinten terveydenhuollossa tultaneen asettamaan ainakin seuraavat: tuotannon kannattavuuden parantaminen, tautitilanteen seuranta ja valvonta sekä tautien ennaltaehkäisy, lääkkeiden käytön seuranta ja hallittu käyttö, eläinten hyvinvoinnin edistäminen, tiedon kerääminen ja sen hyödyntäminen, laatu ja kuluttajaturvallisuus.

Arvoisa puhemies! Eläinlääkäreillä on tärkeä rooli minkä tahansa eläinlajin sairauksien diagnosoinnissa, hoidossa ja ennaltaehkäisyssä, hyvinvoinnin arvioinnissa sekä eläintautien torjunnassa. Eläinlääkintäpalveluiden hankalasta saatavuudesta johtuen turkistuottajat joutuvat kantamaan lähes päivittäin vastuuta eläintensä sairauksista ja hyvinvoinnista puutteellisin eläinlääkinnällisin tiedoin. Tämän seurauksena elinkei-nossa on useita valitettavia ja ikäviä tapauksia, joissa eläintaudit ovat päässeet leviämään ja ovat aiheuttaneet turkiseläimille hyvinvoinnin heikkenemistä ja tuottajille suuria rahallisia menetyksiä.

Tämän lakialoitteen tavoitteena onkin turvata riittävät eläinlääkintäpalvelut myös turkiseläintiloille ja toisaalta eläinlääkärien avulla parantaa turkiseläinten hyvinvointia ja sairauksien ennaltaehkäisyä nykyisestä. Asetuksen muutoksen avulla tuottajat velvoitettaisiin ottamaan eläinlääkäripalvelua vastaan. Toisaalta turkiseläintiloilla ei tällä hetkellä kerätä systemaattisesti tietoa eläinten sairauksista tai hyvinvointiongelmista. Valtakunnallisen eläinten terveydenhuolto-ohjelman avulla systemaattinen tiedonkeruu ja ongelmakohtien löytäminen olisi helpompi järjestää. Ongelmakohtien löydyttyä niihin olisi helpompi myös pureutua ja neuvoa tuottajia toimimaan oikealla tavalla. Eläinlääkäreiden tekemät terveydenhuoltokäynnit esimerkiksi nauta- ja sikasektoreilla ovat neuvovia ja tuottajia ohjeistavia, eikä niillä ole tekemistä itse viranomaisvalvontatyön kanssa.

Toisin sanoen, tämä lakialoite on semmoinen, että kaikille pitäisi olla mahdollista kannattaa sitä, jopa niille, jotka ovat erittäin kriittisiä turkisalaa kohtaan tai haluavat jopa kieltää sen.

Värderade talman! I all enkelhet så handlar det om att förändra 12 § och införa ordet övriga nyttodjur där. I dag omfattas de djur som förädlas till livsmedel av den här goda lagstiftningen som vi redan har, och med en mycket enkel lagstiftningsåtgärd täcks också pälsbranschen in i det här. Ingen borde kunna motsätta sig det här även om man är kritiskt inställd till pälsnäringen eller till och med vill förbjuda den, och den förorsakar inte kostnader åt samhället.