Täysistunnon pöytäkirja 116/2009 vp

PTK 116/2009 vp

116. TIISTAINA 1. JOULUKUUTA 2009 kello 14.00

8) Hallituksen esitys laeiksi vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Ensimmäinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 220/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö  StVM 47/2009 vp

Håkan Nordman /r:

Arvoisa puhemies, värderade talman! Praxisen i kommunera varierar mycket och därför så tycker jag att det är bra att de här skyldigheterna överförs på Folkpensionsanstalten även om det här samtidigt betyder att det inte undantar kommunerna ansvar för att den här servicen och de här rättigheterna uppfylls också i fortsättningen. Jag ser att det är väldigt viktigt det som betonas i social- och hälsovårdsutskottets betänkande om skyldigheten att beakta de språkliga rättigheterna också i det här sammanhanget, språklagens innehåll.

Här sägs att tolktjänsterna bör skötas på finska, självfallet, och på svenska och samiska, men dessutom så understryks det att det kan handla också om ett särskilt finlandssvenskt teckenspråk. Det här är värt att notera att det finns ett sådant, finlandssvenskt teckenspråk. Det räcker inte att man betjänas på ett sverigesvenskt språk eller att de här tjänsterna ordnas via service som köps exempelvis från Sverige, utan man ska beakta att en del av de här människorna är uppvuxna och lever i en finlandssvensk miljö i vårt eget land.

Näen varsin tärkeänä, niin kuin valiokunta korostaa mietinnössään, että kielipalveluoikeudet otetaan huomioon myös tässä lainsäädännössä. Eli tulkkauspalveluja järjestettäessä on erityisesti otettava huomioon kielilaissa säädetyt viranomaisten velvollisuudet kielellisten oikeuksien turvaamiseksi ja se, että palvelut ja niitä koskeva neuvonta toteutetaan tarvittaessa suomen, ruotsin ja saamen kielten lisäksi, ja tätä haluan korostaa erikseen, esimerkiksi myös suomenruotsin viittomakielellä. Myös tämä on oma kielensä. Ei riitä, että yritetään palvella esimerkiksi Ruotsin ruotsin kielellä, vaan suomenruotsalaisilla on oma kielensä myös tässä.