Täysistunnon pöytäkirja 117/2009 vp

PTK 117/2009 vp

117. KESKIVIIKKONA 2. JOULUKUUTA 2009 kello 14.01

4) Valtioneuvoston tiedonanto Kööpenhaminan ilmastokokouksesta

Valtioneuvoston tiedonanto  VNT 2/2009 vp

Christina Gestrin /r (ryhmäpuheenvuoro):

Värderade talman! Klimatfebern stiger ju närmare klimattoppmötet vi kommer. Nu återstår bara fem dagar till konferensens början. Mötet har föregåtts av en lång tid av förberedelser med början på Bali år 2007.

De senaste veckorna har klimatskeptikerna agerat kraftigt. Frågan är vilken drivkraft som ligger bakom deras agerande. En egenskap som förenar skeptikerna är en stor självsäkerhet eftersom de vågar veta bättre än världens forskarelit inom Ipcc. Försiktighetsprincipen är en princip som även klimatskeptikerna borde acceptera. Försiktighetsprincipen betyder i klimatpolitiken att världens beslutsfattare måste ta sitt ansvar för de gigantiska riskerna som den av människan förorsakade klimatuppvärmningen med största sannolikhet innebär.

Arvoisa puhemies! Jos vastoin odotuksia ilmenisi, että pahimmat skenaariot eivät toteudu, velvoitteet, joista nyt pyrimme sopimaan maailmanlaajuisesti, ovat joka tapauksessa välttämättömiä. Välineet kasvihuonekaasujen vähentämiseksi ovat suureksi osaksi ympäristön kannalta myönteisiä. Energiankäytön tehostaminen ja energian säästäminen ovat ympäristöystävällisiä toimia, samoin kuin jätteiden hyödyntäminen ja resursseja vähän kuluttavien prosessien valitseminen. Siirtyminen uusiutuviin energianlähteisiin käy ilmastonmuutoksesta riippumatta välttämättömäksi lähiaikoina, koska fossiiliset energianlähteet ovat rajalliset. Yleisesti ottaen päästöjen vähentäminen on hyvä ihmisten terveydelle ja kaikelle ympäristössämme olevalle elolliselle. Maailman köyhien maiden auttaminen irti köyhyydestä on oikein ja tarpeellista.

Värderade talman! Också väderleken under de senaste veckorna har påmint oss om vad klimatförändringen handlar om. Jätteisberg lossnar från Antarktis is och driver omkring på havet kring Sydpolen och närmar sig Nya Zeeland. Storbritannien råkar ut för skyfall som lett till stora översvämningar som drabbat både människor, bebyggelse och naturen.

Här i Finland är dikena överfulla av vatten efter flera dygns regn, kantareller växer i skogen och en stackars igelkott sågs i Munksnäs i förra veckan, och vi är inne i december! Naturen sänder oss signaler om att allt inte är som det brukade vara förr. Ofta får man höra att klimatförändringen har positiva effekter för oss i Finland. Det sägs att jordbruksproduktionen kommer att öka och skogstillväxten likaså.

Men ser man närmare på förändringarna märker man snart att forskarna därtill varnar för att växtsjukdomarna kommer att öka och nya ogräs och alla slags parasiter börjar trivas på våra varmare breddgrader. Förändringen kan ske snabbare än vi tror och kan leda till att man snabbt måste övergå till nya växtarter och att skogen inte hinner anpassa sig till den snabba förändringen. Riskerna är stora.

Det är sannolikt att stora delar av de bördigaste åkermarkerna i världen blir oanvändbara på grund av torka. Om det skulle ske, och om jordbruket på våra breddgrader skulle klara sig bättre, innebär det att pressen på stora skördar skulle öka på våra breddgrader, vilket skulle innebära ett intensivare jordbruk än det vi har i dag, och det skulle medföra en större belastning på miljön.

Klimatuppvärmningen är inte heller bra för Östersjöns miljö. Varma vintrar innebär att regn spolar med sig näringsämnen från både odlingsmarker och andra landområden. Vattenreningsverken får svårigheter att klara av de stora mängder gråvatten som i städer leds ner i avloppssystemet. Algblomningarna skulle bli kraftigare om havsvattnet är varmare under en längre tid av året och läckaget av näringsämnen skulle göda algerna.

Arvoisa puhemies! Meidän ei pidä siis erehtyä luulemaan, että ilmastonmuutos tekisi täällä Pohjolassa elämän paremmaksi. Tosin on totta, että eniten ilmastonmuutoksesta kärsivät ne, jotka ovat sitä vähiten aiheuttaneet. Köyhimmissä maissa — Afrikassa, maailman merien saarivaltioissa ja alkuperäisväestöjen asuttamilla alueilla — ilmastonmuutoksen seuraukset ovat voimakkaimpia, nopeimpia ja suurimpia. Afrikassa kuivuus on ollut vaikea viime vuosikymmenen ajan ja suuret ihmismäärät ovat paenneet kodeistaan. Heidän karjansa on kuollut tai teurastettu kuivuuden takia.

Metsä on merkittävä kokonaisuus ilmastopolitiikassa. Sademetsien, maailman keuhkojen, säilyttämisen merkitys on tärkeämpi kuin koskaan aikaisemmin. Tässä on kyse sekä köyhyyden torjumisesta että sellaisten kansainvälisten yritysten vastuuttoman toiminnan ehdottomasta lopettamisesta, jotka eri tarkoituksissa, kuten esimerkiksi palmuöljyn saamiseksi, tuhoavat sademetsiä.

Suomelle metsä on hiilinieluna tärkeä. Kestävän metsätalouden lähtökohtana Suomessa on, että uutta metsää istutetaan aina sinne, missä metsää on hakattu. Pohjoisia metsiä ei voi verrata trooppisiin sademetsiin. Sademetsä ei uusiudu samalla tavoin kuin havumetsä, ja tilalle tuleva sekundaarimetsä sitoo hiiltä paljon huonommin kuin alkuperäinen sademetsä. Hiilinielujen käsittely on yksi vaikeista kysymyksistä, joille Suomi ymmärrettävistä syistä pyrkii saamaan ymmärrystä neuvottelujen aikana.

Talman! Toppmötet i Köpenhamn handlar mycket om u-ländernas situation. Det handlar dels om att komma överens om hur u-länderna ska få tillgång till ny teknologi och förnybar energi och dels om att komma överens om hur mycket stöd västvärlden är beredd att satsa på u-länderna. Fattigdomsbekämpning är fortfarande ett av de bästa sätten att motverka klimatförändringen i u-länderna. Det måste finnas en stor solidaritet bland i-länderna att hjälpa u-länderna i kampen mot klimatförändringen.

Det är viktigt att alla stora länder fås med i de avtal som nu bör undertecknas i Köpenhamn. Lyckas det inte, bör processen gå vidare trots det. Vi har hört att tiden inte räcker till för att bereda ett juridiskt bindande avtal men det finns fortfarande stora möjligheter att få ett politiskt bindande avtal som så snabbt som möjligt kan få en juridisk status.

Arvoisa puhemies! Myönteisenä asiana ilmastopolitiikan puitteissa on nähtävä mahdollisuus uuteen innovatiiviseen toimialaan, joka on suuntautunut uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkaaseen tekniikkaan. Tämä toimiala voi tuoda mukanaan monia uusia työtilaisuuksia. Näiden tuotteiden kysyntä tulee taatusti olemaan valtavaa. Tässä Suomella on mahdollisuus toimia merkittävänä tekijänä, jos vain maassamme on riittävästi tahtoa siihen. Maailman johtajat ovat nykyään hyvin tietoisia ilmastonmuutoksen riskeistä, ja tämän vuoksi jokaisella heistä on valtava vastuu. Kukaan ei voi enää sanoa, ettei tuntenut ongelmaa.

Svenska riksdagsgruppen förväntar sig att Finland gör sitt yttersta för att bidra till ett bindande avtal som alla länder är med om att underteckna. Toppmötet i Köpenhamn är ett viktigt möte med tanke på den fortsatta processen. Vi har ingen tid att förlora. Arbetet måste snabbt gå vidare för att undvika den miljökatastrof som lurar bakom hörnet. Vid de olika förmöten som hållits inför det stora toppmötet i Köpenhamn har unga personer gått omkring med t-skjortor med texten "Var är du år 2050?" Frågan är befogad. Dagens unga har rätt att ställa krav på beslutsfattarna. Ansvaret för de kommande generationerna är stort.