Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Astrid Thors /r (vastauspuheenvuoro):

Värderade talman! Jag vill tacka minister Pekkarinen för att han inte ägnade sig åt juristeri när det gällde grundlagsutskottets betänkande, utan klart försvarade och förstod det. Också som långvarig riksdagsledamot tror jag han förstod det poäng som grundlagsutskottet hade i sitt betänkande.

Till de motiveringar som han framförde tycker jag att det ytterligare är skäl att säga såsom många ministrar har sagt: Det går inte att politiskt styra EU-frågor om man som minister dagen före ett ministerutskott får se ärendena och då ser att någon lägre tjänsteman i månader kanske har sysslat med EU-frågor och fattat viktiga ställningstaganden för ministeriets och för hela Finlands del. Jag vill tacka ministern, men jag vill tillägga det här.

Arvoisat ystävät, haluan kiittää ministeri Pekkarista siitä, että hän ymmärsi perustuslakivaliokunnan kannanoton eikä toiminut tämmöisellä juristin tavalla. Juristithan haluavat joskus sekoittaa selviäkin asioita, valitettavasti. Valmisteluun liittyen mielestäni meidän on todettava rehellisesti, että EU-jäsenyys on osittain vienyt poliitikoilta vallan virkamiehille. Olemme monesti saaneet kuulla ... (Ed. Soini: Ei kun itsenäisyydenkin eikä vain valtaa!) — ei vielä — että ministeri on vasta muutama päivä ennen ratkaisevaa ministerivaliokuntaa saanut käsiteltäväkseen asioita, joita virkamiehet ovat aikaisemmin hoitaneet. Toivon, että poliittiset valtiosihteerit tässä voivat merkitä muutosta ja saamme yleiseen valaisevaan poliittiseen keskusteluun EU-asioita paremmin.