Täysistunnon pöytäkirja 138/2004 vp

PTK 138/2004 vp

138. MAANANTAINA 13. JOULUKUUTA 2004 kello 12

1) Hallituksen esitys laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n ja valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta

Toinen käsittely

Hallituksen esitys  HE 142/2004 vp

Perustuslakivaliokunnan mietintö  PeVM 5/2004 vp

Astrid Thors /r (vastauspuheenvuoro):

Värderade talman! Det hänger förstås på var och en hur man fyller sin almanacka, men jag tror att det är till stor hjälp för ministrarna om statssekreterarna kan biträda dem i arbetet med att bereda internationella frågor. De exempel som jag tog upp handlar ju väldigt mycket om ministrar som i sitt resande har blivit överansträngda.

Vi skall komma ihåg och jag tror att det är väldigt viktigt att statssekreterarna också i framtiden mera kan företräda Finland, inte bara i EU-sammanhang, utan i alla de globala sammanhang där synnerligen många av våra frågor avgörs i lika stor utsträckning som i EU-sammanhang.