Täysistunnon pöytäkirja 55/2005 vp

PTK 55/2005 vp

55. TIISTAINA 17. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

3) Hallituksen esitys laiksi ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 58/2005 vp

Roger Jansson  /r:

Värderade herr talman! Den internationella sjöfarten är en internationell näring som är utsatt för internationell konkurrens. Sjöfartsnäringen i Finland lever alltså utanför landets näringsliv och den konkurrens som finns inom landet. Så finsk sjöfart måste därför ha samma regler och samma förmåner som våra konkurrenter om vi skall ha en möjlighet att driva sjöfart under finsk flagg i fortsättningen med finska arbetstagare ombord. Så det är ytterst viktigt också för försörjningsberedskapen, som annars fortsätter att minska, om vi inte klarar av den här uppgiften inom näringspolitiken. Propositionen är ett förslag, ett steg, i den riktningen och bör därför få understöd här i riksdagen.

Vad som förvånar mig i debatten är ledamot Lapinties påstående om att de stöd som har utbetalats till sjöfarten, särskilt till passagerartrafiken, och de åtgärder som har vidtagits i de arbetsmarknadsmässiga förhandlingarna inte skulle ha haft avsedd effekt. Tack vare dessa åtgärder fortsätter det nämnda rederiet och åtskilliga andra rederier att segla under finsk flagg, eftersom de här åtgärderna har möjliggjort det. Tack vare de här åtgärderna har man kunnat rädda åtskilliga hundratals finska arbetsplatser, ja, man kan till och med tala om tusentals. Skulle man inte ha gjort det hade effekten blivit densamma som skett inom ramen för i dag icke längre finskägda rederiers verksamhet, Silja Line har huvuddelen av sin flotta utflaggad och det stora finska rederiet, Finnlines, har också huvuddelen av sin flotta utflaggad. Så de här åtgärderna som staten har vidtagit har alltså möjliggjort för alla finska rederier att fortsätta verksamheten under finsk flagg och de flesta, nästan alla, har kunnat göra det.

Den verksamhet som i dag bedrivs inom ramen för passagerarstödet är i sig dock inte längre lönsam. Den skapar inga nya pengar och möjligheter till utdelning av vinst. Konkurrensen från Estland är för hård till den delen. Så ytterligare åtgärder, särskilt när det gäller möjligheten att anskaffa nytt tonnage och att förnya tonnaget, måste till.

Jag tror att det är gammal skåpmat att skälla på Viking Line för den dividendutdelning som skedde för verksamhetsåret 2003. Situationen har ordentligt förändrats efter det. Den nya lagstiftningen om stöd för verksamheten trädde i kraft den 1 januari 2005. Situationen är helt annorlunda nu, några överstora dividender diskuteras inte överhuvudtaget längre. Nu är det fråga om att vi tillsammans skall kunna bibehålla och utveckla finsk sjöfart och säkerställa arbetsplatserna ombord. För det behöver vi ytterligare åtgärder än de tidigare stödformerna och den här regeringspropositionen om vi vill bibehålla vår internationella konkurrenskraft. Det har vi goda förutsättningar till, näringen är för övrigt lönsam och expanderande.