Täysistunnon pöytäkirja 70/2007 vp

PTK 70/2007 vp

70. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2007 kello 15

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Christina  Gestrin  /r:

Värderade talman! Östersjöpolitiken och samarbetet kring Östersjön har under den senaste tiden fått mera uppmärksamhet än någonsin tidigare. Detta gäller både vårt land, där frågan är central bland annat i regeringsprogrammet och nu här i riksdagen och Europeiska unionen, där frågan om EU:s Östersjöpolitik och Östersjöstrategi är aktuell både i parlamentet och kommissionen.

Riksdagens deltagande i och möjligheter att befrämja skyddet av Östersjön sker bäst inom ramen för det existerande parlamentariska Östersjösamarbetet, dels genom Parlamentariska Östersjökonferensen Bspc, dels genom Nordiska rådet och dess verksamhet inom Nordens närområden och framförallt inom Östersjöregionen. Vi här i riksdagen bör i fortsättningen delta ännu mera aktivt i de här organen. Utöver det här är Helcoms roll oerhört viktig och min uppfattning är att alla Östersjöparlament borde ha observatörstatus på Helcoms konferenser. EU använder också Helcom som redskap i dag i sin Östersjöpolitik.

Ju bättre kunskap Östersjöparlamentarikerna har om de problem havet står inför, dess bättre rustade är vi att göra beslut för att förbättra Östersjöns tillstånd och minska miljöriskerna. Riksdagens utskott bör också bättre än hittills följa upp Nordiska rådets och Parlamentariska Östersjökonferensens arbete med Östersjöfrågor och hur regeringen svarar på de förslag och initiativ som väckts av dessa organisationer. Parlamentariker från hela Östersjöregionen inklusive Ryssland och dessutom Norge och Island sammankom i slutet av augusti till 16:nde Parlamentariska Östersjökonferensen för att gemensamt och med representanter för både Östersjörådet Cbss, EU-kommissionen och regeringarna i regionen behandla frågor i anslutning till samarbetsstrukturerna kring Östersjön.

Elokuussa koolla ollut parlamentaarinen Itämerikonferenssi hyväksyi julkilausuman, joka sisältää konkreettisia esityksiä Itämeri-neuvostolle, Cbss:lle, EU-komissiolle ja Itämeren valtioiden hallituksille. Tämänvuotisen parlamentaarisen Itämerikonferenssin pääteemoina olivat Itämeren alueen työmarkkinoita ja energiahuoltoa sekä itse Itämeren pahenevaa rehevöintiä koskevat kysymykset, ja loppuasiakirja keskittyi näihin samoihin asioihin. Erityisen keskeisenä asiana niin loppuasiakirjassa kuin itse konferenssissakin oli rehevöitymistä käsitelleen parlamentaarisen työryhmän raportti ja sen esitykset typpi- ja fosforipäästöjen ja valumien vähentämiseksi. Loppuraportti konkreettisine ehdotuksineen on toimitettu tai toimitetaan eduskunnan valiokunnille.

Itämerikonferenssin pysyvä komitea on nimennyt minut raportoijaksi tässä asiassa tehtävänä seurata miten mainittuun raporttiin sisältyvät ehdotukset implementoidaan ja mihin toimenpiteisiin eri maissa ryhdytään asian suhteen.

Toivon, että asia saa ansaitsemansa huomion meidän valiokunnissamme. Käyttämällä hyväksi ja tiivistämällä jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja voimme parlamentaarikkoina parhaiten edistää Itämeriyhteistyötä ja vaikuttaa Itämeren ekologisen tilanteen parantamiseen.

Jag hoppas att vi här i riksdagen också i fortsättningen aktivt bidrar till det internationella parlamentariska samarbetet kring Östersjön både inom ramen för Nordiska rådet och i Parlamentariska Östersjökonferensen. Finlands regering bör dessutom göra sitt yttersta för att medverka till att Helcoms åtgärdsprogram godkänns på mötet i Polen i november. För att återställa Östersjöns ekologiska balans måste alla Östersjöländer förbinda sig att minska på utsläppen från alla belastande utsläppskällor.