Täysistunnon pöytäkirja 70/2007 vp

PTK 70/2007 vp

70. KESKIVIIKKONA 24. LOKAKUUTA 2007 kello 15

6) Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006
Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomus 2006
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2006

Ainoa käsittely

Kertomus  K 2, 3, 5/2007 vp

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö  UaVM 7/2007 vp

(Pohjoinen ulottuvuus ja Itämeri -keskustelu)

Mikaela Nylander /r:

Värderade talman! Utrikesutskottet har gjort ett digert och bra jobb då utskottet på ett mycket mångsidigt sätt har satt sig in i problematiken som berör Östersjön. Det betänkande som ligger som grund för dagens diskussion uppmärksammar förutom Östersjöfrågan också vissa internationella organs arbeten där Finlands riksdag aktivt deltar.

Den nordliga dimensionen har varit Finlands skötebarn inom unionen. Ett målinriktat och temabetonat samarbete med Ryssland gagnar definitivt också Finland. Att man inom unionen nu håller på att planera en Östersjöstrategi stöder på ett alldeles utmärkt sätt Finlands strävanden att genom ett långsiktigt arbete på nationell, regional och internationell nivå fokusera på de frågor som hänför sig till Östersjön.

Haluaisin tässä yhteydessä kiinnittää huomiota yhteen erilliskysymykseen. Räjähdysmäisesti kasvaneet öljy- ja kemikaalikuljetukset ovat valtavia uhkia Suomenlahdelle ja Itämerelle. On arvioitu, että vuonna 2015 öljykuljetusten volyymi voisi olla peräti 240 miljoonaa tonnia. Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ovat tietysti avainasemassa ja silloin puhutaan usein kansainvälisistä toimenpiteistä. Paljon on siis tehty, mutta paljon on edelleen tekemättä liittyen esimerkiksi luotsauspakkoon ja erilaisten järjestelmien käyttöönottoon.

För att förbättra oljebekämpningsberedskapen i Finland krävs åtgärder såväl ute till havs som vid kusten. Statens beslut att låta bygga det så kallade mångfunktionella fartyget för både kemikalie- och oljebekämpning är bra. Det oljebekämpningscenter förra regeringen beslöt att skulle grundas och som nuvarande regering i sitt regeringsprogram beslutat att skall placeras i Borgå har hela tiden seglat i motvind.

Till årets slut har miljöministeriet gett i uppdrag åt Finlands miljöcentral att utreda vissa kommuners vilja att gå med i aktiebolaget. Riksdagen har redan ifjol beviljat de anslag staten skall stå för i aktiebolaget. Nu ställs verkligen miljöförvaltningens vilja att förverkliga riksdagens och regeringens vilja på prov. Kommer man att förverkliga oljebekämpningscentret?

Arvoisa puhemies! Ulkoasiainvaliokunta toteaa, että öljyntorjuntakaluston uusimistarve edellyttää mittavia investointeja koko Itämeren alueella. Arvioidaan, että öljykuljetusten määrä Suomenlahdella tänä vuonna ylittää 140 miljoonaa tonnia.

Esimerkkinä öljyntorjuntavalmiudesta mainitsen, miten paljon öljyntorjuntapuomeja on olemassa. Suomen ympäristökeskuksella on 9,4 kilometrin edestä öljyntorjuntapuomeja Suomenlahdella tapahtuvan onnettomuuden varalta. Lisäksi Sykellä on Oulussa ja Vaasassa raskaita meripuomeja 2,2 kilometriä, jotka tarvittaessa voidaan suhteellisen nopeasti siirtää Suomenlahdelle. Eri puolilla rannikkoa ja Saimaan syväväylän kohdalla löytyy tämän lisäksi 10,6 kilometriä keskiraskaita meri- ja rannikkopuomeja. Alueellisilla pelastuslaitoksilla on myös metrimääräisesti Sykettä selvästi enemmän öljyntorjuntapuomeja.

Äsken mainittu esimerkki öljyntorjuntapuomien määrästä on tietysti vain osa koko öljyntorjuntavalmiudesta, mutta se on omiaan kuvaamaan Suomen öljyntorjuntavalmiutta. Yhdyn täysin ulkoasiainvaliokunnan kantaan, että suuren öljyonnettomuuden sattuessa nykyisillä Suomenlahdella olevilla öljyntorjuntaresursseilla ei pystytä hallitsemaan tilannetta.

Exemplet med oljebekämpningsbommarna beskriver framför allt en sak. Vi måste höja vår oljebekämpningsberedskap också i Finland. Samtidigt måste vi arbeta för de preventiva åtgärderna inom EU och på den internationella arenan. Jag stöder tanken på en redogörelse om Östersjön. I den redogörelsen bör en förbättrad sjösäkerhet och olje- och kemikaliebekämpningsberedskap samt tidtabellen för dessa och konkreta åtgärder ingå. Finland bör också stöda Sveriges ambitioner om att under dess ordförandeskap lyfta Östersjön på den gemensamma EU-agendan. Det ligger i allas vårt intresse.