Täysistunnon pöytäkirja 86/2010 vp

PTK 86/2010 vp

86. TIISTAINA 21. SYYSKUUTA 2010 kello 14.01

10) Hallituksen esitys energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lähetekeskustelu

Hallituksen esitys  HE 147/2010 vp

Mats Nylund /r:

Värderade herr talman, arvoisa herra puhemies! I Finland vill vi kunna leva klimat- och miljösmart. Miljön och det finländska landskapet har alltid varit viktigt för oss finländare och jag är övertygad om att det kommer att förbli så framöver också. Förslaget om ny energibeskattning utgör en viktig del av klimatpolitiken, en politik där vi alla är delaktiga.

Arvoisa puhemies! Lakiesitys on tarpeellinen ja joillekin se on erityisen haastava. Korotusten taustalla on hallituksen päätös työnantajien kansaneläkemaksun poistamisesta siis päätöksellä, jolla on ollut erittäin myönteiset vaikutukset kunnissa ja yrityksissä, joissa on työntekijöitä. Päätösten mukaan kansaneläkemaksun poistuminen rahoitettaisiin fossiilisten polttoaineiden verotusta korottamalla, siis vihreällä verovaihdolla. Päätöksen yhteydessä hallitus päätti myös maatalouden ja ammattimaisen kasvihuoneviljelyn verojen kompensoimisesta, koska ne eivät hyötyneet kansaneläkemaksun poistosta tai hyötyivät erittäin vähän. Lakiehdotuksessa ehdotetaan, että polttoöljyn verokorotus palautetaan maataloudelle ja kasvihuone-elinkeinolle. Sen sijaan vastaavaa palautusjärjestelmää ei ole sähköveron osalta, joka lähes kolminkertaistuu eikä polttoturpeen osalta. Minä sain tänään Ptt:n uudet laskelmat, uuden tutkimuksen, joka osoittaa, millä tavalla tämä lakiesitys käsittelee ammattimaista kasvihuoneviljelyä. Se korottaa niitten energiaveroja noin 3 miljoonalla eurolla eli varsin paljon. Esimerkiksi se veronkorotus vaihtelee tuhansista euroista aina yli 100 000 euroon. Meillä on olemassa semmoinen järjestelmä, kun energiavaltaisille yrityksille veronpalautusjärjestelmä, mutta ongelma siellä on, että palautettavan veron vähimmäismäärä on niin suuri kuin 50 000 euroa vuodessa ja se on ammattimaisten kasvihuoneviljelijöiden osalta aivan liian korkea. Aikaa on tehdä lainmuutos tähän, koska palautus tapahtuu vasta vuonna 2012.

Arvoisa puhemies! Uutta energiaverotusta koskevan lakiehdotuksen hyväksyessään hallitus hyväksyi ruotsalaisen kansanpuolueen aloitteesta yksimielisesti ponnen, jossa todetaan hallituksen tarkastelevan sähköveron korotuksen vaikutusta maataloudelle ja kasvihuone-elinkeinolle ja seuranta on välttämätöntä. Jos me haluamme syödä jatkossakin suomalaisia vihanneksia ja yrttejä, meidän on tarkoin seurattava tilanteen kehittymistä ja myös muuttaa tätä energiavaltaisille yrityksille varapelotusjärjestelmä, jos tarve on.

Värderade herr talman! Jag vill också lyfta fram det inhemska långsamt förnyelsebara bränslet torv, som sysselsätter 12 000 personer i Finland och värmer upp en miljon finländska hushåll. Trots det använder vi endast hälften av den årliga tillväxten av torv. Torv ska naturligtvis utvinnas ansvarsfullt på redan dikade marker. Det kan inte vara så att vi gladeligen accepterar användning av olja, stenkol och naturgas därför att de alla är importerade och vi inte behöver se följderna av utvinningen. Utan samförbränning av torv och flis har vi inte en chans att uppnå våra mål att öka den förnyelsebar energi till den nivå vi eftersträvar.

Till sist, pengar till stödet av förnyelsebar energi måste garanteras. Kemera-stödpengarna har i flera års tid tagit slut för tidigt och därför lever både oro och irritation hos såväl entreprenörer som skogsägare. Viljan att öka produktionen är stor, till exempel när det gäller skogsflis från unga gallringsskogar. Garanterad finansiering ger trovärdighet, månader av väntan föder tveksamhet.