PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2003 vp

PuVM 1/2003 vp - LJL 2/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi valmiuslain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä huhtikuuta 2003 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi vuoden 2002 valtiopäivillä lepäämään jätettäväksi hyväksytyn ehdotuksen laiksi valmiuslain muuttamisesta (LJL 2/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori, valtiovarainministeriö

LEPÄÄMÄSSÄ OLEVA EHDOTUS

Ehdotus koskee valmiuslain muuttamista vastaamaan rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusalan sekä niitä koskevan lainsäädännön muuttumisesta aiheutuvia tarpeita ja vaatimuksia. Ehdotuksessa on otettu huomioon Suomen euroalueeseen osallistumisesta aiheutuvat vaatimukset.

Ehdotuksella valtioneuvosto saisi toimivaltuudet säännöstellä rahoitusmarkkinoita ja vakuutusalaa poikkeusoloissa. Valmiuslakiin lisättäisiin myös säännökset poikkeusolojen vakuutustakuusta ja poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnasta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Vuoden 2002 valtiopäivillä antamassaan mietinnössä PuVM 2/2002 vp puolustusvaliokunta on esittänyt ne syyt, joiden nojalla valiokunta puolsi ehdotuksen hyväksymistä. Samoilla perusteilla valiokunta kannattaa edelleen ehdotuksen hyväksymistä.

Valiokunta viittaa lisäksi mainitun mietintönsä perusteluissa sekä perustuslakivaliokunnan asiasta antamassa lausunnossa (PeVL 57/2002 vp) esitettyihin kantoihin valmiuslain kokonaisuudistuksen tärkeydestä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kauko Juhantalo /kesk
 • vpj. Jaakko Laakso /vas
 • jäs. Tarja Cronberg /vihr
 • Tony Halme /ps
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Saara Karhu /sd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari