PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2003 vp

PuVM 2/2003 vp - HE 6/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä toukokuuta 2003 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen asevelvollisuuslain 28 §:n muuttamisesta (HE 6/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

nuorempi hallitussihteeri Minnamaria  Nurminen, puolustusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan asevelvollisuuslakia muutettavaksi siten, että varusmiespalvelusta suorittava uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumisesta riippumatta valintansa mukaan joko vannoo sotilasvalan tai antaa sotilasvakuutuksen. Tällöin myös ne asevelvolliset, jotka eivät kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, voisivat halutessaan vannoa sotilasvalan sotilasvakuutuksen antamisen sijasta. Laki saatetaan vastaamaan 1 päivänä elokuuta 2003 voimaan tulevan uskonnonvapauslain valaa ja vakuutusta koskevaa sääntelyä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2003.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kauko Juhantalo /kesk
 • vpj. Jaakko Laakso /vas
 • jäs. Tarja Cronberg /vihr
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Reijo Kallio /sd
 • Bjarne Kallis /kd
 • Antero Kekkonen /sd
 • Seppo Lahtela /kesk
 • Reijo Laitinen /sd
 • Kalevi Lamminen /kok
 • Olli Nepponen /kok
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk
 • vjäs. Lasse Hautala /kesk
 • Timo Seppälä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Antti-Juha Pelttari

​​​​