PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 2/2009 vp

PuVM 2/2009 vp - HE 96/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2009 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 30 ja 37 §:n muuttamisesta (HE 96/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

hallitusneuvos Timo Turkki, puolustusministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia siten, että kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle vahingonkorvauksen myöntäisi ja suorittaisi kriisinhallintajoukon lisäksi Porin prikaati.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella puolustusvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotuksessa esitetään kriisinhallinnasta annettua lakia muutettavaksi siten, että kriisinhallintahenkilöstöön kuuluvalle vahingonkorvauksen myöntäisi ja suorittaisi kriisinhallintajoukko tai Porin Prikaati. Voimassa olevassa kriisinhallintalain säännöksessä korvauksen on myöntänyt ja suorittanut kriisinhallintajoukko tai Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus.

Saadun selvityksen mukaan muutosehdotus on perusteltu. Puolustusvoimien uusi johtamis- ja hallintojärjestelmä astui voimaan 1.1.2008, jolloin suuri osa Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen tehtävistä siirrettiin Porin Prikaatin tai Maavoimien Esikunnan tehtäviksi.

Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Korkeaoja /kesk
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Eero Heinäluoma /sd
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • vjäs. Markku Pakkanen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Heikki Savola

​​​​