PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2008 vp

PuVM 3/2008 vp - HE 71/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä kesäkuuta 2008 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n muuttamisesta (HE 71/2008 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen, puolustusministeriö

lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

asessori Hanna Nordström, Pääesikunta

puheenjohtaja Marja-Leena Karekivi, Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry

Lisäksi kirjallisen lausuntonsa on antanut

 • Pääesikunta.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista annetun lain siirtymäsäännöstä niin, että siinä tarkoitettua eroamisikää koskevaa sääntelyä sovelletaan sotilasvirkojen lisäksi myös muihin puolustusvoimien virkoihin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Lakiehdotuksessa esitetään muutettavaksi puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 50 §:n 4 kohtaa niin, että eroamisikää koskevaa sääntelyä sovelletaan sotilasvirkojen lisäksi myös muihin puolustusvoimien virkoihin.

Valiokunta toteaa, että säännösmuutoksen vaikutuspiiri on laaja. Lain piiriin kuuluvien henkilöiden määrä arvioitiin henkilöstöjärjestöjen kuulemisessa jopa 3 000 hengeksi. Hallituksen esityksessä säännöksen soveltamispiirissä arvioitiin olevan alun perin 100 henkeä, jota arviota puolustusministeriö tarkensi suullisessa kuulemisessa noin 1 000 henkeen. Puolustusvaliokunnan pyynnöstä pääesikunta hankki Valtiokonttorista tarkemman selvityksen niiden virkamiesten määrästä, joita säännös koskee. Valtiokonttorin arvion mukaan kyseisen joukon koko on noin 2 000 henkeä eli noin puolet puolustusvoimien siviilivirkamiehistä. Valiokunta huomauttaa, että tällainen lakiehdotuksen merkittävyyden kannalta keskeinen tieto olisi pitänyt selvittää ennen esityksen tuomista eduskunnan käsittelyyn.

Saadun selvityksen mukaan siirtymäkausijärjestelyt liittyvät puolustusvoimien vuonna 1995 toteutettuun eläkeuudistukseen, jonka seurauksena muun muassa siviilivirassa palvelleiden normaalia alemmasta eläkeiästä luovuttiin. Perusteena oli, etteivät valmiudelliset seikat enää edellyttäneet aiemman 60 vuoden eroamisiän säilyttämistä näissä viroissa. Palveluksessa olleiden etuudet toteutettiin siirtymäkausijärjestelyin.

Vuoden 2005 eläkeuudistus antoi valtion eläkejärjestelmässä mahdollisuuden yleisen eläkeiän piirissä oleville jatkaa työntekoa henkilökohtaisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen. Sama oikeus koskee myös vanhan ammatillisen eläkeiän saavuttaneita virkamiehiä. Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi tämän tulee koskea myös puolustusvoimien siviilivirkamiehiä.

Yhteenvetona valiokunta toteaa, että säännösmuutoksen käytännön merkitystä arvioitaessa on siis yhtäältä punnittava puolustusvoimien toiminnallista tehokkuutta ja toisaalta siviilihenkilöstön subjektiivista oikeutta valita eläkkeellesiirtymisajankohta niissä rajoissa kuin muullakin valtion palveluksessa olevalla henkilöstöllä. Valiokunta näkee, että pääsääntöisesti nämä molemmat näkökannat ovat yhteen sovitettavissa ilman suurempia ongelmia. Mahdollisia näkemyseroja voidaan jo ennakolta oleellisesti kaventaa hyvän työnantajan periaatteita noudattamalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Korkeaoja /kesk
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Saara Karhu /sd
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Jaakko Laakso /vas
 • Reijo Laitinen /sd
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Reijo Paajanen /kok
 • Sirpa Paatero /sd
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Heikki Savola

​​​​