PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2010 vp

PuVM 4/2010 vp - HE 112/2010 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä syyskuuta 2010 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 112/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kaupallinen neuvos Arto Koski, puolustusministeriö

insinöörieverstiluutnantti Jyri Kosola, Pääesikunta

Lisäksi kirjallisen lausuntonsa ovat antaneet

 • ulkoasiainministeriö
 • työ- ja elinkeinoministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen tasavallan hallituksen puolesta toimivan Suomen puolustusministeriön ja Yhdysvaltojen puolustusministeriön välillä tehdyn tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen muutoksen ja lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.

Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöt ovat tehneet tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen lokakuussa 1995. Sopimuksen tavoitteena on toteuttaa osapuolia yhteisesti kiinnostavan tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa. Sopimus on luonteeltaan puitesopimus, ja sillä sovitaan tiedonvaihdossa noudatettavista periaatteista ja määräyksistä. Sopimuksen voimassaolo päättyy 4.10.2010.

Suomi ja Yhdysvallat ovat allekirjoittaneet sopimusta koskevan muutossopimuksen toukokuussa 2010. Muutossopimuksessa sovitaan muun muassa sopimuksen voimassaolon jatkamisesta 5.10.2025 saakka. Muutossopimuksen voimaantulo edellyttää, että Suomen puolustusministeriö ilmoittaa Yhdysvaltojen puolustusministeriölle, että Suomi on saattanut loppuun muutossopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet. Muutossopimus tulee voimaan edellä mainitussa ilmoituksessa mainittuna päivänä.

Hallituksen esityksen liitteenä on Suomen ja Yhdysvaltojen neuvotteluvaltuuskuntien tekemä neuvottelupöytäkirja, jonka liitteenä on sopimuksen konsolidoitu toisinto. Sopimuspuolet eivät ole antaneet konsolidoidulle toisinnolle oikeudellista asemaa. Se on kuitenkin otettu mukaan sopimuskokonaisuuden ymmärrettävyyden parantamiseksi, ja siitä ilmenevät yhdistelmänä sekä alkuperäiset, muuttumattomina säilyvät sopimusmääräykset että muutossopimuksella muutettavat sopimusmääräykset.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen voimaansaattamisesta ja soveltamisesta. Ehdotetulla lailla nostetaan laintasoisiksi tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen ne määräykset, jotka nykyisen perustuslain ja sen tulkintakäytännön mukaan kuuluvat lainsäädännön alaan. Lakiin ehdotetaan otettaviksi myös säännös sopimuksen perusteella Suomeen toimitettujen asiakirjojen ja Suomessa laadittujen asiakirjojen sekä niihin liittyvien tietojen salassapitoon, käyttöön, luovuttamiseen ja muuhun käsittelyyn sekä käsittelyn valvontaan sovellettavista määräyksistä. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti muutossopimuksen voimaantulon kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. Valiokunta huomauttaa tässä yhteydessä, ettei se pidä asianmukaisena tämän esityksen eduskuntakäsittelyyn varattua aikaa. Puolustusministeriön on jatkossa syytä kiinnittää huomiota siihen, miten erityisesti kansainvälisten sopimusten eduskuntakäsittelyn aikataulutus tehdään.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan esityksen tavoitteena on hyväksyä Suomen ja Yhdysvaltojen puolustusministeriöiden välillä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskeva muutossopimus. Muutossopimuksen hyväksymisen kautta vuonna 1995 tehtyä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtamista koskenutta sopimusta jatkettaisiin vuoteen 2025 saakka. Nykyisen sopimuksen voimassaoloaika päättyy 4.10.2010.

Muutossopimuksessa sovittaisiin samalla sopimuksen alla vaihdettavan tutkimus- ja kehitystiedon turvallisuusluokan muutoksesta siten, että jatkossa voitaisiin vaihtaa myös turvallisuusluokkaan salainen kuuluvaa tietoa nykyisen sopimuksen mahdollistaman luottamuksellisen tiedonvaihdon sijasta. Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että miinasodankäynnin järjestelmiä koskeva tiedonvaihto on ollut vähäistä, koska miinateknologian osalta vaihdettavat tiedot kuuluvat usein turvallisuusluokkaan salainen. Valiokunta pitää hyvänä, että tästä Suomen puolustusjärjestelmän kannalta tärkeästä kokonaisuudesta saadaan uusitun sopimuksen kautta jatkossa aiempaa enemmän tietoa. Valiokunta pitää uusittavassa sopimuksessa tärkeänä ulottuvuutena myös sitä, että perinteisesti pitkälti merivoimayhteistyöhön keskittyvää yhteistyötä laajennetaan enenevässä määrin myös ilma- ja maavoimien suuntaan.

Valiokunnan kuulemien asiantuntijoiden mukaan tutkimus- ja kehitystiedon vaihto Suomen ja Yhdysvaltojen kesken edesauttaa Suomen puolustusvoimien kehittämistä luomalla edellytyksiä muun muassa puolustusmateriaalihankinnoille ja parantamalla tutkimus- ja teknologiatyön kustannustehokkuutta ja osaamistasoa Suomessa. Tietojenvaihdolla voidaan valiokunnan saaman selvityksen mukaan myös parantaa puolustusmateriaalin yhteensopivuutta sekä edistää kotimaisen puolustusmateriaaliteollisuuden vientimahdollisuuksia. Valiokunta toteaa, että näiden tavoitteiden saavuttamisen tulee olla keskeisellä sijalla kaikessa puolustushallinnon kansainvälisessä materiaali- ja tutkimusyhteistyössä. Valiokunta näkee, että Suomelle keskeisiä yhteistyökumppaneita puolustuspoliittisessa yhteistyössä ovat EU-maiden ja Pohjoismaiden lisäksi erityisesti Yhdysvallat ja Kanada.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 2010

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Korkeaoja /kesk
 • vpj. Olli Nepponen /kok
 • jäs. Thomas Blomqvist /r
 • Pekka Haavisto /vihr
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok
 • Sirpa Paatero /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Heikki Savola

​​​​