PUOLUSTUSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2010 vp

PuVM 5/2010 vp - HE 267/2010 vp

Tarkistamaton versio 2.0

Hallituksen esitys SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 30 päivänä marraskuuta 2010 lähettänyt puolustusvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen eduskunnalle SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevan Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tutkimus- ja kehitystiedon vaihtoa koskevan sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta (HE 267/2010 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Jouko Tuloisela, puolustusministeriö

insinöörieversti Tapio Halkola, Pääesikunta

Lisäksi kirjallisen lausuntonsa on antanut

 • ulkoasiainministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi SSDR-ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta tutkimus- ja kehitystiedon vaihdosta Suomen, Ranskan, Italian, Puolan, Espanjan, Ruotsin ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tehdyn sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta.

Sopimuksessa sovitaan yleisistä periaatteista ohjelmistoradioteknologian tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevan tiedonvaihdon käynnistämisessä, toteuttamisessa ja hallinnoinnissa.

Sopimus tulee voimaan, kun viimeinen osapuoli on allekirjoittanut sen. Sopimus tulee Suomen osalta voimaan päivänä, jona Suomi on ilmoittanut muille sopimuspuolille saaneensa päätökseen sopimukseen sitoutumiseksi tarvittavat kansalliset toimenpiteet.

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta. Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset sopimuksen mukaisesti vaihdettujen tietojen salassapidosta, Suomen viranomaisten oikeudesta luovuttaa salassa pidettäviä tietoja sekä säännökset sopimuksen vierailuja koskevien velvoitteiden toteuttamiseksi. Esitykseen sisältyvä lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.

Yleistä

Hallituksen esitys käsittelee niin sanottua ohjelmistoradioteknologiaa koskevaa monikansallista tutkimus- ja kehityshanketta, johon Suomen lisäksi osallistuisivat Ranska, Italia, Puola, Espanja, Ruotsi ja Yhdysvallat. Hankkeen puitteissa on tarkoitus vaihtaa tietoa tasapuolisesti ja vastavuoroisesti. Tiedonvaihto tapahtuu sopimuksen mukaan turvaluokittelemattomalla tasolla.

Ohjelmistoradiota pidetään tulevaisuuden viestintäteknologisena välineenä. Ohjelmistoradiolla voidaan yhdistää aiempia lukuisia eri radioita yhdeksi, ohjelmistoilla muokattavaksi ja määriteltäväksi viestivälineeksi. Valiokunta toteaa, että nyt vireillä oleva hanke on osa laajempaa monikansallista ohjelmistoradioyhteistyötä (PuVM 1/2008 vp, PuVM 3/2009 vp) .

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomella on merkittävää ohjelmistoradioteknologia-alan osaamista, minkä vuoksi Suomi on kiinnostava yhteistyökumppani suurten unionimaiden ja Yhdysvaltain näkökulmasta. Aktiivinen osallistuminen monikansalliseen puolustusmateriaaliyhteistyöhön varmistaa valiokunnan mielestä omalta osaltaan sen, että käytettävissä olevia rajallisia resursseja pystytään hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla Suomen puolustuksen kehittämisessä.

Valiokunta pitää hankkeessa erityisen hyvänä sitä, että ohjelmistoradion käytettävyysalue ulottuu maanpuolustuksen ja sotilaallisen kriisinhallinnan tarpeiden lisäksi myös viranomaisyhteistyöhön ja siviilikriisinhallintaan. Hankeosallistuminen voi avata myös vientimahdollisuuksia ja tätä kautta tukea suomalaista työllisyyttä.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella puolustusvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Juha Korkeaoja /kesk
 • vpj. Olli Nepponen /kok
 • Juha Hakola /kok
 • Lasse Hautala /kesk
 • Hanna-Leena Hemming /kok
 • Reijo Kallio /sd
 • Antti Kalliomäki /sd
 • Saara Karhu /sd
 • Reijo Laitinen /sd
 • Juha Mieto /kesk
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Sari Palm /kd
 • Eero Reijonen /kesk
 • vjäs. Eero Akaan-Penttilä /kok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Heikki Savola