SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 4/2002 vp

SiVL 4/2002 vp - K 3/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2001

Perustuslakivaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 17 päivänä huhtikuuta lähettäessään hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2001 (K 3/2002 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi perustuslakivaliokuntaan samalla määrännyt, että sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto perustuslakivaliokunnalle.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Sivistysvaliokunta on tässä lausunnossa käsitellyt sen ehdotuksesta hyväksyttyjä, kertomuksessa selostettuja eduskunnan lausumia. Osaa lausumien sisältämistä asioista valiokunta tulee käsittelemään koululakeja koskevan valtioneuvoston selonteon yhteydessä (VNS 2/2002 vp).

Eduskunnan lausumat

Sivistysvaliokunta katsoo, että seuraavat eduskunnan lausumien johdosta suoritetut, kertomuksessa selostetut toimenpiteet ovat riittäviä tai ne ovat muutoin käyneet tarpeettomiksi:

 • Teattereiden aseman turvaaminen

  HE 215/1994 vp (s. 177)

 • Peruskoulu, valtionosuusperusteet

  HE 35/1995 vp (s. 178)

 • Ammatillisen koulutuksen määrällinen säätely

  HE 62/1996 vp (s. 181)

 • Ulkomaisissa yliopistoissa suomalaisilta opiskelijoilta perittävät maksut

  Apulaisprofessori-virkanimikkeestä luopuminen

  HE 263/1996 vp (s. 184)

 • Liikuntapoliittinen selonteko

  K 5/1996 vp (s. 184)

 • Uusi koululainsäädäntö

  HE 86/1997 vp, lausumat 1, 2, 3 ja 13 (s. 185)

 • Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat, lakisääteiset valtionosuudet

  HE 54/1999 vp (s. 197).

Lausunto

Lausuntonaan sivistysvaliokunta kunnioittavasti esittää perustuslakivaliokunnalle,

että perustuslakivaliokunta ottaa huomioon, mitä edellä on esitetty.

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila