SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 8/2011 vp

SiVL 8/2011 vp - HE 37/2011 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 4 päivänä lokakuuta 2011 lähettäessään hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 37/2011 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi hallintovaliokuntaan samalla määrännyt, että sivistysvaliokunnan on annettava asiasta lausunto hallintovaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Elina Immonen, sisäasiainministeriö

opetusneuvos Birgitta Vuorinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

yksikönjohtaja Marja Pentikäinen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen yliopistot UNIFI ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ulkomaalaislakia. Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön neuvoston 25 päivänä toukokuuta 2009 antama direktiivi 2009/50/EY kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten, jäljempänä erityisosaajadirektiivi.

Ehdotettuun lakiin lisättäisiin direktiivin edellyttämät säännökset erityisosaajista. Laissa määriteltäisiin Euroopan unionin sininen kortti ja korkeaa pätevyyttä vaativa työ. Laissa säädettäisiin erityisosaajan oleskeluluvan myöntämisen edellytyksistä ja luvan peruuttamisesta, oleskeluluvan pituudesta ja hakemuksen käsittelyajasta.

Direktiivin mukaan sinisen kortin haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa muun muassa sosiaaliturvan ja koulutuksen alalla. Tähän liittyen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi myös yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia sekä asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annettua lakia, kansanterveyslakia ja erikoissairaanhoitolakia. Lakiteknisistä syistä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi ulkomaalaislain muuttamisesta annettua lakia.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta tulisi kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Voimassa olevan yliopistolain 9 §:ssä säädetään yliopistojen tilauskoulutuksesta ja 10 §:ssä koulutusohjelman maksullisuudesta. Yliopisto voi käytännössä järjestää maksullista tutkintoon johtavaa tilauskoulutusta muille kuin EU:n, ETA-valtioiden ja Sveitsin kansalaisille. Lukukausimaksukokeilussa yliopisto voi periä maksuja vieraskieliseen ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutusohjelmaan hyväksytyltä opiskelijalta, joka ei ole EU:n, ETA-valtion tai Sveitsin kansalainen. Vastaavat säännökset sisältyvät ammattikorkeakoululain 26 a ja b §:ään.

Erityisosaajadirektiivin 14 artiklan mukaan EU:n sinisen kortin haltijoita on kohdeltava yhdenvertaisesti jäsenvaltion omien kansalaisten kanssa muun muassa koulutuksen alalla. He voivat hakeutua tutkinto-opiskelijoiksi suomalaisiin yliopistoihin ja korkeakouluihin, kuten nykyisin. Direktiivin yhdenvertaista kohtelua koskeva säännös johtaa siihen, että sinisen kortin haltijoita ei voida enää ottaa tilauskoulutukseen eikä heiltä voida periä lukukausimaksuja. Tämä koskee myös heidän ulkomaalaislaissa määriteltyjä perheenjäseniään. Käsiteltävänä olevaan hallituksen esitykseen sisältyvät tätä koskevat ehdotukset yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi.

Ehdotetuilla muutoksilla yhdenmukaistetaan myös yliopistolain ja ammattikorkeakoululain tilauskoulutusta ja maksullisia koulutusohjelmia koskevat säännökset opintotukilain soveltamisalasäännöksen kanssa siltä osin, kuin ne koskevat henkilöitä, joilla on ulkomaalaislaissa säädetty oikeus pysyvään oleskeluun Suomessa. Nämäkään henkilöt eivät voi osallistua tilauskoulutukseen, eikä heiltä voida periä lukukausimaksuja.

Sivistysvaliokunta pitää ehdotettuja yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muutoksia selkeinä ja kannatettavina.

Sivistysvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että kielto periä lukukausimaksuja estää esimerkiksi sinisen kortin haltijan puolisoa osallistumasta hänelle ehkä hyvin soveltuvaan ja kotoutumisen kannalta tärkeään vieraskieliseen maksulliseen tutkintokoulutukseen. Valiokunta pitää tärkeänä, että nyt käsiteltävänä olevien lainmuutosten tarkoituksenmukaisuus ja toimivuus arvioidaan samalla, kun jatkossa arvioidaan korkeakoulujen maksullisen tilauskoulutuksen ja maksullisen tutkintoon johtavan koulutuksen lainsäädännön kokonaistoimivuutta.

Lausunto

Lausuntonaan sivistysvaliokunta esittää,

että hallintovaliokunta ottaa edellä olevan huomioon.

Helsingissä 8 päivänä marraskuuta 2011

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Inkeri Kerola /kesk
 • jäs. Ritva Elomaa /ps
 • Satu Haapanen /vihr
 • Leena Harkimo /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Mika Niikko /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Simo Rundgren /kesk
 • Pauliina Viitamies /sd (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kaj  Laine