SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2002 vp

SiVM 1/2002 vp - HE 213/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 28 päivänä marraskuuta 2001 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 213/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Erkki Norbäck, opetusministeriö

puheenjohtaja Jarkko Laine, Suomen Kirjailijaliitto ry

toiminnanjohtaja Raimo Jussila, Suomen Tietokirjailijat ry

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut saamelaiskäräjät.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annettua lakia siten, että apurahojen ja avustusten saajina voivat olla muutkin kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä kirjoittavat kirjailijat ja kääntäjät. Edellytyksenä apurahan tai avustuksen saamiselle on kuitenkin edelleen, että saajat asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa. Lisäksi edellytetään, että apurahan saajien kirjallinen työ rikastuttaa kulttuurielämää Suomessa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta korostaa sitä, että kirjailijoiden ja kääntäjien apuraha- ja avustusjärjestelmä on keskeinen tukimuoto Suomen kirjailijoille. Järjestelmän tavoitteena on suomalaisen kulttuuri-identiteetin vahvistaminen. Valiokunta hyväksyy sen, että apurahojen ja avustusten saajina voivat olla muutkin kuin suomen, ruotsin tai saamen kielellä kirjoittavat kirjailijat ja kääntäjät, jos he asuvat tai ovat pysyvästi asuneet Suomessa. Valiokunta kuitenkin samalla painottaa säännösehdotukseen sisältyvää edellytystä siitä, että apurahan saajien kirjallisen työn tulee rikastuttaa kulttuurielämää Suomessa.

Valiokunta pitää valitettavana sitä, että kirjastoapurahoihin ja -avustuksiin ei ole voitu varata riittävästi määrärahoja. Yhteismäärä on ollut vuodesta 1995 vuosittain noin 14 miljoonaa markkaa. Valiokunta pitääkin välttämättömänä, että määrärahoja korotetaan. Samalla valiokunta viittaa eduskunnan kuluvan vuoden talousarvioehdotuksen yhteydessä hyväksymään lausumaan, jossa edellytetään hallituksen pikaisesti valmistelevan esitykset tietokirjoittamisen tuen kehittämiseksi niin, että tukijärjestelmän toimeenpanemiseksi varataan myös riittävät voimavarat (VaVM 37/2001 vpHE 115/2001 vp).

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Säde Tahvanainen /sd
 • Ilkka Taipale /sd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila