SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2004 vp

SiVM 1/2004 vp - HE 166/2003 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 5 päivänä helmikuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Astrofysiikan yhteistyösopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2003 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lähetystöneuvos Jaakko Halttunen, ulkoasiainministeriö

esittelijä Mirja Vihma-Kaurinkoski, opetusministeriö

ylijohtaja Juha Sarkio ja johtava tiedeasiantuntija Pentti Pulkkinen, Suomen Akatemia

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Espanjan, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ruotsin välillä toukokuussa 1979 Santa Cruz de la Palma’lla tehdyn valtiosopimuksen yhteistyöstä astrofysiikan alalla. Sopimukseen ovat sittemmin liittyneet myös Saksa, Ranska, Italia ja Norja. Sopimuksella kannustetaan rauhanomaiseen tarkoitukseen tähtäävää yhteistyötä astrofysiikan tutkimuksen alalla asianomaisten maiden tieteellisten tutkimuslaitosten välillä. Sopimuksen nojalla perustettiin Kanarian saarten astrofysiikan instituutti, mikä on espanjalainen tieteellinen organisaatio ja vastaa Kanarian saarilla sijaitsevien kansainvälisten tähtitieteellisten observatorioiden toimintaedellytyksistä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että Suomen Akatemia valtuutetaan toimimaan sopimusjärjestelyn puitteissa Suomen kansallisena organisaationa eli ns. allekirjoittajalaitoksena sekä allekirjoittamaan teknisluonteiset 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn tutkimusyhteistyöpöytäkirjan sekä sen 8 päivänä huhtikuuta 1983 tehdyn lisäpöytäkirjan ja niiden muutospöytäkirjat.

Tarkoituksena on eduskunnan hyväksyttyä yhteistyösopimuksen tallettaa sopimuksen hyväksymiskirja/liittymiskirja Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan. Suomen liittyminen sopimusjärjestelmään tulee voimaan sen jälkeen kun Suomen kansallinen organisaatio eli ns. allekirjoittajalaitos, Suomen Akatemia, on allekirjoittanut tutkimusyhteistyöpöytäkirjan, sen lisäpöytäkirjan ja niiden muutospöytäkirjat. Esitykseen sisältyy lakiehdotus yhteistyösopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja Suomen Akatemian valtuuttamisesta allekirjoittamaan tutkimusyhteistyöpöytäkirjan ja sen lisäpöytäkirjan sekä niiden muutospöytäkirjat. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin yhteistyösopimus.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy 26 päivänä toukokuuta 1979 tehdyn astrofysiikan yhteistyösopimuksen ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 13 päivänä helmikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Jyrki Katainen /kok
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Carl  Selenius