SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 1/2014 vp

SiVM 1/2014 vp - K 19/2013 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2012

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 8 päivänä marraskuuta 2013 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2012 (K 19/2013 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa on ollut kuultavana

kirjaston johtaja Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2012 hoidettu hyvin ottaen erityisesti huomioon, että kertomusvuonna kirjaston henkilökunnalle on aiheutunut paljon ylimääräistä työtä väliaikaistiloihin muuttamisesta ja toimimisesta poikkeusolosuhteissa.

Valiokunta pitää viime vuosina tehtyä palveluprosessin kehittämistyötä oikeana linjana. Perinteisesti kirjastojen toiminnaksi ymmärretyn — ja vielä nykyäänkin monet ymmärtävät näin— lainaus- ja kaukopalvelun lisäksi kirjaston tehtävät muodostuvat moninaisista tiedon hakuun ja tietopalveluun liittyvistä tehtävistä. Kirjasto osallistuu myös säädösvalmistelun tietotukiyhteistyöhön. Muun muassa tietopalvelun toimeksiantojen määrä oli kertomusvuonna 3 059.

Kirjasto järjesti kaikille avointa tiedonhallintakoulutusta, jossa aiheina olivat kotimaiset ja pohjoismaiset säädöstiedon lähteet, valtiopäiväasiakirjat, Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin tiedonlähteet sekä Eduskunnan kirjaston ja arkiston palvelut. Kirjasto osallistui verkkopalveluhankkeiden uudistamiseen, joista laajimpia olivat eduskunnan julkisten ja sisäisten verkkosivujen uudistaminen. Valiokunta painottaa yleisemminkin kirjasto- ja tietopalvelutyön muuttumista entistäkin syvempää osaamista vaativaksi.

Kertomuksen mukaan kirjaston henkilötyövuodet ovat vähentyneet lähes neljänneksellä viiden viime vuoden aikana. Vähennykset ovat tapahtuneet jo ennen kuin muualla eduskunnassa. Nykyiset kansliatoimikunnan linjaukset eduskunnan kanslian henkilöstön määrän vähentämiseksi eivät muuta tilannetta, ja kirjasto pyrkiikin varautumaan asiaan henkilökunnan osaamisen määrätietoisella kehittämisellä. Koko henkilökunnalle on tehty osaamiskartoitus, jonka tulosten perusteella suunnitellaan henkilökunnalle erilaisia täydennyskoulutuspaketteja riittävän osaamisen turvaamiseksi. Valiokunta pitää tätä oikeana toimintana. Tässä kokonaisuudessa tulee huolehtia myös henkilökunnan työssä jaksamisesta.

Valiokunta viittaa myös aiemmin lausumaansa siitä, että erityisesti Eduskunnan kirjaston tehtävä luotettavan tiedon ja informaation välittäjänä päättäjille ja mm. ministeriöille on aivan oleellinen. Lainsäädäntötyö ja muu eduskuntatyö ei voi tukeutua internetistä löytyvään tietoon, ja juuri eduskunnan kirjastolla on tärkeä rooli luotettavan ja epäluotettavan informaation ja disinformaation tulkinnan tukena päättäjille. Yhteiskuntatieteellisenä ja oikeustieteellisenä keskuskirjastona kirjaston merkitys myös valtakunnallisesti on tärkeä ja opiskelijoille ja tutkijoille välttämätön.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 21 päivänä helmikuuta 2014

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Raija Vahasalo /kok
 • vpj. Inkeri Kerola /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Ritva Elomaa /ps
 • Eeva-Johanna Eloranta /sd
 • Jukka Gustafsson /sd
 • Leena Harkimo /kok
 • Pauli Kiuru /kok
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Sanna Lauslahti /kok
 • Silvia Modig /vas
 • Mika Niikko /ps
 • Mikaela Nylander /r
 • Tuula Peltonen /sd
 • Pauliina Viitamies /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila