SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2002 vp

SiVM 10/2002 vp - HE 207/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 22 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi yliopistolain 1 §:n muuttamisesta (HE 207/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Juhani Saarivuo, opetusministeriö

rehtori Jorma Sipilä, Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun nimi Lappeenrannan teknilliseksi yliopistoksi ja Tampereen teknillisen korkeakoulun nimi Tampereen teknilliseksi yliopistoksi.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että yliopisto-nimikettä on Suomessa perinteisesti käytetty monialaisten korkeakoulujen nimikkeissä, mikä käytäntö nyt muuttuu.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2002

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Suvi Lindén /kok
 • vpj. Jukka Gustafsson /sd
 • jäs. Tapio Karjalainen /sd
 • Tanja Karpela /kesk
 • Jyrki Katainen /kok (osittain)
 • Inkeri Kerola /kesk
 • Timo E. Korva /kesk
 • Irina Krohn /vihr
 • Markku Markkula /kok
 • Margareta Pietikäinen /r
 • Osmo Puhakka /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Irja Tulonen /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Pia Viitanen /sd
 • vjäs. Lauri Oinonen /kesk (osittain)

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo Hakkila

​​​​