SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2006 vp

SiVM 10/2006 vp - HE 125/2006 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä syyskuuta 2006 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi opintotukilain 31 ja 32 §:n muuttamisesta (HE 125/2006 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

neuvotteleva virkamies Leena Koskinen, opetusministeriö

etuuspäällikkö Paula Viljanen, Kansaneläkelaitos

sosiaalipoliittinen sihteeri Elina Laavi, Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry

puheenjohtaja Tiina Niemi, Suomen Lukiolaisten Liitto ry

puheenjohtaja Heikki Kaisto, Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry

hallituksen jäsen Hannamiina Tanninen, Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry

puheenjohtaja Kati Kokkonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry

laamanni Erkki Noronen, Vakuutusoikeus

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Kansaneläkelaitoksen tai opintotukilautakunnan päätöksistä tehdyt poistovaatimukset ratkaisisi opintotuen muutoksenhakulautakunta eikä vakuutusoikeus kuten nykyisin. Opintotuen muutoksenhakulautakunnan organisaatiota muutettaisiin siten, että lautakunnassa olisi päätoiminen puheenjohtaja.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että opintotukilain 31 §:ssä tarkoitetun päätöksen poistovaatimuksen käsittelee ensimmäisenä muutoksenhakuasteena opintotuen muutoksenhakulautakunta, jonka päätöksestä olisi valitusoikeus Vakuutusoikeuteen. Omia päätöksiään opintotuen muutoksenhakulautakunta ei poistaisi, vaan Vakuutusoikeus voisi ne poistaa. Valiokunnan mielestä muutoksenhakulautakunnalla on erityisosaamista, joten sillä on hyvät edellytykset opintotuen myöntämistä koskevien muutoksenhakujen käsittelyyn. Valiokunta kannattaa myös opintotuen muutoksenhakulautakunnan organisaation kehittämistä hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Tatja Karvonen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Marja Tiura /kok
 • Jutta Urpilainen /sd
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo Hakkila

​​​​