SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 10/2009 vp

SiVM 10/2009 vp - K 16/2009 vp

Tarkistettu versio 2.0

Eduskunnan kirjaston kertomus vuodelta 2008

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 10 päivänä syyskuuta 2009 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi Eduskunnan kirjaston kertomuksen vuodelta 2008 (K 16/2009 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

kirjaston johtaja Sari Pajula, Eduskunnan kirjasto

tietopalvelupäällikkö Antti Rautava, eduskunta, sisäinen tietopalvelu

ylijohtaja Vesa Jatkola

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Kertomuksen sekä saamansa selvityksen perusteella valiokunta on voinut todeta, että Eduskunnan kirjastoa on vuonna 2008 hoidettu hyvin.

Kertomuksessa käsitellään eduskunnan hallinnon kehittämisprojektia (HALKE), jonka aikana tehtiin kirjastosta palvelu- ja prosessikuvaukset, arvioitiin resurssien käyttöä ja verrattiin toimintaa kotimaisiin kirjastoihin ja pohjoismaisiin parlamenttikirjastoihin. Tosiasioihin perustuvaan kustannus-hyötyanalyysiin eivät aikataulu ja muut käytössä olevat resurssit antaneet mahdollisuutta.

Eduskunnan kirjastosta annetun lain (717/2000) 1 §:n mukaan eduskunnan kirjasto palvelee eduskuntaa toimialaansa kuuluvin tavoin, toimii eduskunnan keskusarkistona sekä julkisena oikeudellista tietoa, yhteiskuntatietoa ja eduskuntatietoa välittävänä keskuskirjastona. Valiokunta korostaa sitä, että kirjaston tulee voimavarat tehokkaasti hyödyntäen hoitaa sille laissa asetetut tehtävät oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon asiantuntijana sekä eduskunnan sisäisenä tietopalvelujen tuottajana ja eduskunnan arkistona. Valiokunta pitää tärkeänä myös palvelujen korkeaa laatua.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa eduskunnan hyväksyttäväksi kannanoton,

että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2009

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • vpj. Tuomo Hänninen /kesk
 • jäs. Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
 • Paavo Arhinmäki /vas
 • Elsi Katainen /kesk
 • Anneli Kiljunen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Lauri Oinonen /kesk
 • Tuula Peltonen /sd
 • Tuomo Puumala /kesk
 • Leena Rauhala /kd
 • Pauliina Viitamies /sd
 • vjäs. Ilkka Kantola /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Marjo  Hakkila