SIVISTYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 11/2004 vp

SiVM 11/2004 vp - HE 118/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuulu-vien määräysten voimaansaattamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 15 päivänä kesäkuuta 2004 lähettänyt sivistysvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 118/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg ja opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi, opetusministeriö

lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi liittymisen Luxemburgissa kesäkuussa 1994 solmittuun Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehtyyn yleissopimukseen. Sopimuksella Euroopan yhteisöt pyrkivät turvaamaan yhtenäisen koulutuksen henkilökuntansa lapsille Eurooppa-kouluissa taatakseen yhteisön toimielinten moitteettoman toiminnan ja helpottaakseen niiden tehtävien suorittamista.

Yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan 1 päivänä syyskuuta sen jälkeen, kun Suomen liittymiskirja on talletettu Luxemburgin hallituksen huostaan. Esitykseen liittyvä lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien mää-räysten voimaansaattamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan tasavallan presidentin asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Eurooppa-kouluja koskevan yleissopimuksen mukaisesti koulujen tarkoituksena on kouluttaa yhdessä Euroopan yhteisön henkilöstön lapsia. Eurooppa-kouluihin voidaan johtokunnan päättämien perusteiden mukaisesti ottaa muitakin oppilaita kuin yhteisön henkilöstön lapsia. Opetuksen keskeisenä tavoitteena on kasvattaa mieleltään ja kieliltään eurooppalaisia, samalla isänmaastaan ja äidinkielestään ylpeitä kansalaisia. Suomalaisia oppilaita Eurooppa-kouluissa tällä hetkellä on 537. Eurooppa-koulujen toiminnan rahoituksesta vastaavat komissio ja jäsenmaat yhdessä. Jäsenmaiden rahoitusosuus vastaa kunkin jäsenmaan maksamia palkkausmenoja lähettämilleen opettajille tai muulle henkilöstölle.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa sopimuksen hyväksymistä ja lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sivistysvaliokunta ehdottaa,

että eduskunta hyväksyy Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 1994 Eurooppa-koulujen perussäännöstä tehdyn yleissopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan ja

että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Kaarina Dromberg /kok
 • vpj. Säde Tahvanainen /sd
 • jäs. Esko Ahonen /kesk
 • Sinikka Hurskainen /sd
 • Tuomo Hänninen /kesk
 • Rauno Kettunen /kesk
 • Minna Lintonen /sd
 • Mikaela Nylander /r
 • Kirsi Ojansuu /vihr
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Seppo Särkiniemi /kesk
 • Ilkka Taipale /sd
 • Marja Tiura /kok
 • Raija Vahasalo /kok
 • Unto Valpas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Marjo  Hakkila